Ontbinding van een onderneming

Je wil de activiteit van je vennootschap, vereniging (VZW of IVZW) of stichting beëindigen?

In dat geval zal je niet enkel tot de ontbinding van de rechtspersoon (vennootschap, vereniging of stichting) moeten overgaan, maar ook tot de vereffening van de tegoeden van de rechtspersoon.

Hierbij moet je rekening houden met een aantal formaliteiten.

De procedure verschilt naargelang het om een vennootschap, vereniging of stichting gaat.

Heb je specifieke vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met een notariskantoor.

Ben je voldoende op de hoogte en wil je je vennootschap, vereniging of stichting onmiddellijk stopzetten? Wacht niet langer. Ontbind online je vennootschap, vereniging of stichting gemakkelijk.

Vennootschap

Wanneer een vennootschap haar activiteiten stopzet, is het noodzakelijk om bepaalde verslagen op te stellen (verslag van het bestuursorgaan en van een deskundige) voordat de algemene vergadering formeel beslist de vennootschap te ontbinden. Deze beslissing moet vervolgens in een authentieke akte bij een notaris worden vastgesteld.

Door het uitvoeren die formaliteiten gaat de vennootschap dan de vereffeningsfase in. Tijdens deze fase worden de activa verkocht om, in voorkomend geval, de schulden van de vennootschap terug te betalen. Meerdere vereffenaars worden in principe aangesteld, maar de vennootschap kan deze stap vermijden als het kiest voor de vereenvoudigde procedure, de zogenaamde ‘ontbinding en vereffening in één enkel akte’.

Heeft de vennootschap nog voldoende activa? Dan wordt het batig saldo van de vereffening tussen de vennoten of aandeelhouders van de vennootschap verdeeld. Is er geen voldoende activa, dan worden de activa verdeeld op basis van het door de vereffenaar(s) opgesteld verdelingsplan.

Verenigingen

Voorafgaand aan het besluit van de algemene vergadering moet er voor de ontbinding van een vereniging een verslag worden opgesteld door het bestuursorgaan en een verslag door een commissaris. Deze verslagen moeten vervolgens naar de leden van de vereniging worden gestuurd. Het besluit om de vereniging te ontbinden moet vervolgens worden vastgelegd in een notariële akte.
Vervolgens moet de vereniging worden vereffend: haar activa worden te gelde gemaakt om haar eventuele schulden af te betalen. Voor deze fase moeten één of meer vereffenaars worden aangesteld door de algemene vergadering. Als uit de financiële situatie van de vereniging blijkt dat ze haar schulden niet zal kunnen betalen, moet de aanstelling van de vereffenaar(s) bevestigd worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de vereniging haar zetel heeft.

Stichtingen

Spijtig genoeg kan de ontbindingsprocedure van een stichting niet vrijwillig plaatsvinden. Enkel een gerechtelijke beslissing kan een dergelijke rechtspersoon ontbinden, hetzij door de vereffening onmiddellijk af te sluiten, hetzij door een of meerdere vereffenaars aan te stellen die met de vereffening van de stichting belast zijn onder haar toezicht.

Opgelet: alle stukken uitgaande van een ontbonden stichting moeten vermelden dat zij in vereffening is, indien dat het geval is.

Het is evenwel mogelijk over te gaan tot een herstructureringsverrichting van uw stichting, namelijk de fusie, de splitsing of de omvorming daarvan.

Maatschap

Aangezien een maatschap geen rechtspersoonlijkheid heeft, hoeft die niet te worden ontbonden volgens de regels voor het ontbinden van een vennootschap in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aangezien een maatschap wordt opgericht door een contract tussen meerdere personen, moet naar het contract worden verwezen om het te beëindigen. Als het contract geen clausule bevat waarin de procedures voor beëindiging of terugtrekking worden uiteengezet, moet de gewone wet op dit gebied worden toegepast.

Voor de beslissing om een eenvoudig partnerschap vrijwillig te ontbinden is de tussenkomst van een notaris niet vereist.

Eenmanszaken

Als u een einde wenst te stellen aan uw activiteit van zelfstandige, moet u de volgende formaliteiten vervullen:

  • Verzoek tot schrapping van uw nummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • Verklaring van stopzetting van de activiteiten bij de btw-administratie;
  • Verzoek tot schrapping bij de sociale zekerheidskas;
  • Verzoek tot schrapping bij de RSZ (als u werkgever bent).

Filiaal

Als u de activiteiten van uw buitenlandse vennootschap op Belgisch grondgebied via een bijkantoor wilt stopzetten, moet u de volgende formaliteiten vervullen:

  • Aanvraag bij de Kruispuntbank van Ondernemingen tot schrapping van het ondernemingsnummer van het bijkantoor;
  • Verklaring van stopzetting van de activiteiten aan de btw-administratie;
  • Aanvraag tot schrapping bij de RSZ (als de buitenlandse vennootschap via het filiaal mensen tewerkstelt in België).

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor