Hier vindt u de gebruiksvoorwaarden van de website Startmybusiness.be en de webapplicatie Start My Business (hierna voor beiden “startmybusiness”). Deze voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van deze website en webapplicatie en de Diensten die op of via deze website worden aangeboden.

Definities

 • Apparaat: een toestel (laptop, pc, tablet, smartphone, etc.) dat de Gebruiker aanwendt om toegang te krijgen tot de website Startmybusiness.be, de webapplicatie Start My Business en de Diensten.
 • Beheerder: Fednot is de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de website Startmybusiness.be en de webapplicatie Start My Business.
 • Diensten: huidige en toekomstige functies, activiteiten en informatie die aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld via de website Startmybusiness.be en de webapplicatie Start My Business door de Beheerder en de Partners.
 • Fednot: de vereniging zonder winstoogmerk Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0409.357.321, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Bergstraat 30-34.
 • Gebruiker: een natuurlijk persoon die toegang heeft tot de website Startmybusiness.be, de webapplicatie Start My Business en/of gebruik maakt van de Diensten.
 • Inhoud: alle informatie, documenten en/of (gestructureerde) gegevens die de Gebruiker uploadt of gebruikt op de website Startmybusiness.be en de webapplicatie Start My Business.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooien en octrooiaanvragen, auteursrechten, databankrechten, handelsmerkrechten, dienstmerken, illustraties en logo’s, rechten verbonden aan software, evenals alle aanverwante rechten, in het bijzonder de rechten van gebruik, voortzetting, neerlegging en uitvoering.
 • Partner: een derde partij die ofwel een leverancier of een onderaannemer is van de Beheerder ofwel Diensten aanbiedt met instemming van de Beheerder op of via de website Startmybusiness.be en de webapplicatie Start My Business.
 • Voorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.

Alle definities kunnen zowel in het enkelvoud als in het meervoud worden gebruikt.

Onderwerp en toepassingsgebied Voorwaarden

Het doel van de Voorwaarden is om de gebruiksvoorwaarden vast te leggen die van toepassing zijn op Gebruikers die toegang hebben tot startmybusiness en de Diensten die daarop worden aangeboden.

De Gebruiker kan via startmybusiness online een vennootschap oprichten. De online oprichtingsprocedure gebeurt in overeenstemming met het Belgische wettelijke kader inzake het oprichten van een vennootschap. Deze Voorwaarden gelden enkel in de relatie tussen de Beheerder en de Gebruiker. Zij hebben geen invloed op de relatie tussen de Gebruiker en andere partijen die betrokken worden bij de oprichting tenzij anders vermeld.

De Voorwaarden zijn van toepassing op en binden alle Gebruikers zodra zij/hun startmybusiness bezoeken of de Diensten gebruiken.

Activering en toegang

Startmybusiness is toegankelijk voor personen ouder dan 18 jaar die handelingsbekwaam zijn en die de Voorwaarden accepteren.

Om toegang te krijgen tot de Diensten van startmybusiness moet de gebruiker zich registreren. De registratie heeft als doel de identiteit van de Gebruiker kenbaar te maken aan de Beheerder. De gegevens die worden opgevraagd, zijn opgenomen in de privacy policy.

De Gebruiker moet nauwkeurige en geldige informatie en gegevens verstrekken bij de registratie en draagt er ook zorg voor om bij wijzigingen zijn/haar/hun informatie en gegevens aan te passen zodat ze correct blijven.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het beheer van de login- of identificatiegegevens, evenals voor elke activiteit die wordt uitgevoerd met behulp van zijn/haar/hun account en login- of identificatiegegevens. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn/haar/hun gegevens en toegangscodes niet aan derden bekend te maken.

Gebruik

Het gebruik van startmybusiness en de Diensten vereist het gebruik van niet-gemanipuleerde compatibele Apparaten en periodieke updates.

De Gebruiker stemt ermee in om startmybusiness en de Diensten uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die op grond van de Voorwaarden en de geldende wet- en regelgeving zijn toegestaan.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de Inhoud die hij/zij/die uploadt en gebruikt op startmybusiness en/of via de Diensten.

De Gebruiker verbindt zich er eveneens toe om:

 • Geen aanmeldings- en identificatiegegevens te gebruiken van anderen;
 • Geen geautomatiseerde processen en applicaties te gebruiken;
 • Geen documenten en gegevens te gebruiken die frauduleus of foutief zijn, niet in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving of anderszins ongeoorloofd zijn;
 • De werking van startmybusiness en/of de Diensten of de achterliggende systemen niet te onderbreken of te belemmeren;
 • Geen misbruik te maken van een systeemfout;
 • Geen actie te ondernemen die onwettig is of in strijd is met de Voorwaarden, die een verstorend effect heeft op andere Gebruikers of die de rechten van de Beheerder of derden schaadt;
 • De beveiligingsmaatregelen die op startmybusiness en/of de Diensten worden toegepast, niet te verhinderen;
 • Startmybusiness en/of de Diensten niet te reproduceren, kopiëren, verkopen of te exploiteren op eender welke manier.

De Beheerder behoudt zich het recht voor om beperkingen op te leggen om de risico’s van oneigenlijk of overmatig gebruik van startmybusiness of een Dienst te beperken.

Sommige Diensten zijn afhankelijk van de acceptatie of naleving van aanvullende voorwaarden door de Gebruiker.

De Beheerder kan de Gebruiker instructies geven over het gebruik van startmybusiness en/of de Diensten om operationele, kwaliteits- en veiligheidsredenen in het bijzonder. De Gebruiker verbindt zich er toe deze instructies op te volgen.

De Beheerder houdt de gegevens van de Gebruiker bij gedurende een periode van 3 maanden na het laatste gebruik. Daarna worden deze verwijderd.

De Gebruiker is verplicht de Beheerder onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke vervalsing of elk ander misbruik van zijn/haar/hun toegangsmiddelen.

Onderhoud en beheer

De Beheerder kan startmybusiness en/of de Diensten tijdelijk geheel of gedeeltelijk onderbreken voor onderhoud en/of preventieve, corrigerende of adaptieve aanpassingen. Voor zover mogelijk wordt elke onderbreking vooraf gemeld.

De Beheerder zal alle redelijke middelen inzetten om de continuïteit van de toegang tot startmybusiness en de aangeboden Diensten te waarborgen.

De Beheerder zal alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat startmybusiness en de Diensten vrij zijn van verlies, corruptie, aanvallen, virussen, inbraak, hacking of andere beveiligingsinbreuken.

Wanneer de Diensten voor alle Gebruikers worden onderbroken, zullen deze voor zover mogelijk worden geïnformeerd door middel van een bericht dat op startmybusiness wordt gepubliceerd.

Wanneer de Diensten worden onderbroken om redenen die buiten de macht van de Beheerder liggen, zal de Beheerder alle redelijke maatregelen nemen om de duur van de onderbreking zoveel mogelijk te beperken.

Voor de levering van de Diensten kan de Beheerder een beroep doen op Partners. Voor het gebruik van een of meer Diensten van Partners kunnen specifieke voorwaarden gelden.

Vergoedingen en kosten

De toegang tot startmybusiness is gratis.

In de loop van de oprichtingsprocedure kunnen bepaalde administratie-, registratie-, publicatie- en andere kosten verschuldigd zijn ingevolge de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze zijn ten laste van de Gebruiker en dienen tijdig te worden betaald.

De erelonen, kosten en vergoedingen van adviseurs of aangestelde personen van de Gebruiker blijven ook ten laste van de Gebruiker.

De Gebruiker draagt tenslotte de kosten voor de aanschaf, de installatie en de bediening van zijn Apparaten en alle andere kosten die door een derde partij worden opgelegd, met inbegrip van de kosten voor de toegang tot het internet.

Modellen

De Beheerder stelt op startmybusiness modellen van akten ter beschikking in meerdere talen die de Gebruiker voor eigen gebruik kan aanwenden. De Beheerder verleent geen bijstand over eventuele aanpassingen die de Gebruiker aan een model zou aanbrengen. Dergelijke aanpassingen vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De Gebruiker heeft wel de mogelijkheid om zich te laten bijstaan.

Modellen in een andere taal dan de officieel erkende landstalen, dienen uitsluitend voor informatiedoeleinden.

De inhoud van de modellen wordt beheerst door het Belgische recht en kan indien nodig worden aangepast.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de modellen, buiten zijn eigen gebruik, aan anderen door te geven.

Aansprakelijkheden

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle verplichtingen van de Beheerder middelenverbintenissen.

De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Diensten voor de Gebruiker. De Gebruiker dient zelf na te gaan of een Dienst voldoet aan zijn wensen en/of vereisten.

De Beheerder neemt alle redelijke maatregelen voor het beveiligen van de Inhoud van de Gebruiker op startmybusiness.

De Beheerder is niet aansprakelijk voor (I) schade die wordt veroorzaakt door onjuist, ongepast, onzorgvuldig en/of ongeoorloofd gebruik van startmybusiness, (II) schade die ontstaat buiten startmybusiness en de Diensten en die kan worden toegeschreven aan derden zoals, maar niet beperkt tot, virussen, hacking en/of door de invloed of werking van software of systemen van derden, (III) schade als gevolg van de onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aard van websites, informatie, documenten, gegevens of enig ander materiaal dat door derden wordt verstrekt.

Daarnaast is de Beheerder in geen geval aansprakelijk voor immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet, inkomen, productie, administratieve kosten, hogere algemene kosten, verlies van gegevens of vorderingen van derden in de grootste mate die door het toepasselijke recht op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis is toegestaan.

De Beheerder is niet aansprakelijk voor het gebruik door derden van informatie, documenten en/of gegevens die door de Gebruiker worden gedeeld buiten de Beheerder om.

De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de informatie, hyperlinks, documenten en/of gegevens die Partners en derden zelf uploaden, publiceren, verzenden of toegankelijk maken op startmybusiness of via de Diensten.

Behoudens in geval van fraude, opzet of grove nalatigheid van de Beheerder, is de aansprakelijkheid van de Beheerder beperkt tot vergoeding van de door de Gebruiker geleden voorzienbare, directe en persoonlijke schade en is in ieder geval beperkt tot de bedragen van de door de Beheerder afgesloten verzekering of indien de verzekering niet tussenkomt tot een maximumbedrag van 500 euro.

De Gebruiker draagt het risico van het ongeoorloofde gebruik van zijn/haar/hun Apparaten en/of toegangsmiddelen die verloren gaan, gestolen worden of misbruikt worden.

De Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van startmybusiness en/of de Diensten als gevolg van onderhoud of overmacht.

De Gebruiker vrijwaart de Beheerder tegen alle schade en vorderingen van derden met betrekking tot (I) Inhoud geüpload, gebruikt en/of gedeeld door de Gebruiker, (II) oneigenlijk gebruik van startmybusiness en/of de Diensten en (III) handelen of nalaten van de Gebruiker in strijd met de Voorwaarden, andere toepasselijke voorwaarden of de toepasselijke wet- en regelgeving.

Overmacht

Indien de Beheerder door overmacht niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden na te komen, is de Beheerder niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen of voor enige schade die daaruit voor de Gebruiker zou kunnen voortvloeien.

Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die buiten de redelijke controle van de Beheerder vallen, waaronder, maar niet beperkt tot brand, explosies, stroomstoringen, aardbevingen, stakingen, natuurrampen, oorlogen, (cyber)terrorisme, rellen en bezettingen.

Bescherming van persoonsgegevens en cookies

De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in het kader van de Diensten die via startmybusiness worden verleend, worden verwerkt in overeenstemming met het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens dat op startmybusiness van toepassing is.

Bij toegang tot startmybusiness verzamelt de Beheerder bepaalde gegevens met betrekking tot de Gebruiker door middel van cookies voor de goede werking van startmybusiness.

Mits de Gebruiker de Beheerder machtigt, mag de Beheerder niet-functionele cookies gebruiken om startmybusiness aan te passen aan de voorkeuren van de Gebruiker.

De privacy-policy en het cookiebeleid van de Beheerder zijn vrij toegankelijk op startmybusiness.

Intellectuele Eigendomsrechten

De Beheerder is de eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten omtrent startmybusiness en de daarin geleverde Diensten en modellen van akten. De Partners van de Beheerder zijn eigenaar van hun respectievelijke Intellectuele Eigendomsrechten.

Deze Intellectuele Eigendomsrechten strekken zich uit tot alle documentatie, informatie, publicaties en gegevens die door de Beheerder en/of zijn Partners worden verstrekt.

De Voorwaarden verlenen de Gebruiker geen enkel recht op deze Intellectuele Eigendomsrechten en impliceren geenszins een overdracht van deze Intellectuele Eigendomsrechten aan de Gebruiker.

De Gebruiker verkrijgt een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van zijn/haar/hun gebruik van startmybusiness en de Diensten.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen inbreuk te maken op de Intellectuele Eigendomsrechten, noch enige andere handeling te verrichten die op enigerlei wijze de Intellectuele Eigendomsrechten of hun waarde zou kunnen aantasten of negatief zou kunnen beïnvloeden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verbod voor de Gebruiker om startmybusiness en de Diensten te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, aan te passen, te publiceren, te verhuren, te exploiteren, op de markt te brengen, aan derden ter beschikking te stellen, of startmybusiness en de Diensten op een andere manier te gebruiken die niet conform is, zowel in zijn geheel als in zijn onderdelen, zowel in de originele als in de gewijzigde versie, voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Schorsing, uitsluiting en beëindiging

De Beheerder behoudt zich het recht voor om elke Gebruiker die zich niet aan de Voorwaarden of de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van de Partners houdt of die startmybusiness en/of de Diensten voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden gebruikt, op te schorten of uit te sluiten van startmybusiness en/of de Diensten.

Indien de Gebruiker de werking van startmybusiness of de Diensten (inclusief de gekoppelde systemen) in gevaar brengt, heeft de Beheerder het recht om alle redelijke maatregelen te nemen om startmybusiness en de Diensten te beschermen en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder kennisgeving of vergoeding.

De Beheerder heeft het recht om het gebruik van startmybusiness en de Diensten op te schorten of te beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie in geval van (I) ernstige of voortdurende niet-naleving van de Voorwaarden of veiligheidsinstructies en -procedures, (II) een verzoek en/of bevel van een juridische of gerechtelijke instantie, (III) onvoorziene technische of veiligheidskwesties of -problemen, of (IV) als de levering van een Dienst onwettig is of kan worden.

De Gebruiker kan het gebruik van startmybusiness en de Diensten ten allen tijde stopzetten.

De Gebruiker is verantwoordelijk om binnen een termijn van drie maanden na het laatste gebruik, de Inhoud te downloaden voordat zijn/haar/hun gegevens verwijderd worden.

Communicatie

Door de keuze van de Nederlandse taal voor de configuratie en de registratie op startmybusiness, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat alle communicatie van de Beheerder en zijn Partners in het Nederlands gebeurt.

De Gebruiker stemt ermee in om mededelingen, informatie en meldingen te ontvangen op zijn/haar/hun mobiel telefoonnummer en het e-mailadres dat hij/zij/hen heeft opgegeven bij de registratie op startmybusiness en deze te lezen en op te volgen.

Servicedesk, klachten en meldingen

Elke functionele of technische vraag met betrekking tot startmybusiness kan door de Gebruiker worden gesteld aan de servicedeskafdeling van de Beheerder.

De servicedesk is beschikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur (alleen op werkdagen) op het telefoonnummer 02.505.08.88.

Alle kennisgevingen en klachten kunnen worden ingediend bij de Beheerder. Ze kunnen naar een van de onderstaande adressen worden gestuurd:

servicedesk@fednot.be

Fednot vzw, Bergstraat 30-34 te 1000 Brussel

Algemene bepalingen

Indien een bepaling (of een deel daarvan) van de Voorwaarden niet afdwingbaar is of in strijd is met een dwingende bepaling of een bepaling van openbare orde, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden, noch op de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de betreffende bepaling dat bindend is of niet in strijd is met een dwingende bepaling of een bepaling van openbare orde. De betreffende bepaling (of een deel daarvan) zal, voor zover mogelijk, worden gereduceerd tot wat wettelijk is toegestaan.

Indien een partij een recht of bepaling van de Voorwaarden niet uitoefent of handhaaft, mag dit niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van dit recht of bepaling of van andere rechten of bepalingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Voorwaarden, kunnen derden geen aanspraak maken op rechten onder de Voorwaarden.

Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als een overdracht van een belang, titel of licentie.

De Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, dat alle aspecten er van regelt.

Elk geschil met betrekking tot de aanvaarding, interpretatie of uitvoering van de Voorwaarden en, meer in het algemeen, elk geschil met betrekking tot startmybusiness en de Diensten dat niet in der minne kan worden geregeld, zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en hoven van Brussel, tenzij de wet een andere dwingende bevoegdheidsregel oplegt.