Fusie

Vormen van fusie

  • Fusie door opslorping: transactie waarbij één of meerdere vennootschappen ten gevolge van hun ontbinding zonder vereffening, hun volledige vermogen, actief en passief, overdragen naar een andere vennootschap, middels toewijzing aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap van de aandelen van de begunstigde vennootschap, en in voorkomend geval, van een compensatie in contanten die niet hoger is dan één tiende van de nominale waarde van de toegewezen aandelen, of bij gebrek aan nominale waarde, van hun boekhoudkundige pariteit.
  • Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap: transactie waarbij meerdere vennootschappen ten gevolge van hun ontbinding zonder vereffening, hun volledige vermogen, actief en passief, overdragen naar een nieuwe vennootschap die zij oprichten, middels toewijzing aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap van de aandelen van de nieuwe vennootschap, en in voorkomend geval, van een compensatie in contanten die niet hoger is dan één tiende van de nominale waarde van de toegewezen aandelen, of bij gebrek aan nominale waarde, van hun boekhoudkundige pariteit.

Procedure

In geval van fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap: oprichting van een nieuwe vennootschap

De nieuwe vennootschap wordt opgericht conform de voorwaarden die het Wetboek van Vennootschappen oplegt voor de vorm van de gekozen vennootschap.  Op straffe van nietigheid gebeurt deze oprichting door middel van een authentieke akte, waarin de conclusies van het verslag van de commissaris (of de revisor of accountant) worden overgenomen.

Fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen

De bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de fusie stellen een fusievoorstel op.  Dit kan gebeuren door middel van een authentieke akte of van een onderhandse akte. 

Dit fusievoorstel bevat de wettelijke vermeldingen, met name:

1° de rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschap en van de nieuwe vennootschappen;

2° het verslag van de uitwisseling van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de compensatie in contanten;

3° de modaliteiten voor de overdracht van de aandelen van de nieuwe vennootschappen;

4° de datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals alle bijzondere modaliteiten met betrekking tot dit recht;

5° de datum vanaf wanneer de transacties van de te fuseren vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van een van de nieuwe vennootschappen. Die datum kan niet vroeger zijn dan de eerste dag volgend op de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekeningen van de betrokken vennootschappen reeds werden goedgekeurd;

6° de rechten die door de nieuwe vennootschappen worden verleend aan de vennoten of aandeelhouders van de te fuseren vennootschap die genieten van speciale rechten en aan de houders van andere effecten dan aandelen of de maatregelen die voor hen worden voorgesteld;

7° de bezoldiging toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de accountants voor het opstellen van het verslag van de financieel deskundige;

8° alle bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de fusie.

Neerlegging en publicatie van het fusievoorstel

Dit voorstel moet door elke partij die deelneemt aan de fusie worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank voor haar zetel en worden gepubliceerd (als uittreksel of als vermelding). Die neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken voor de fusiebeslissing van de algemene vergadering. 

Verslag van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan stelt vervolgens een “gedetailleerd schriftelijk verslag [op] dat de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen uiteenzet en vanuit juridisch en economisch oogpunt, de opportuniteit, de voorwaarden, de modaliteiten en de gevolgen van de fusie uitlegt en rechtvaardigt, evenals de methodes die worden toegepast voor het bepalen van de uitwisselingsverhouding van de aandelen, het relatieve belang dat wordt toegekend aan deze methodes, de evaluatie die elke methode krijgt, de eventueel vastgestelde problemen, en de voorgestelde uitwisselingsverhouding”.

De aandeelhouders of vennoten van de te fuseren vennootschappen kunnen unaniem beslissen om dergelijke verslag niet op te stellen. In dit geval moet die wens op de agenda van de algemene vergadering worden geplaatst.

Verslag van de commissaris, de revisor of de accountant

De commissaris of, indien er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of de accountant aangesteld door het bestuursorgaan, stelt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel op.

De aandeelhouders of vennoten van de te fuseren vennootschappen kunnen unaniem beslissen om dergelijke verslag niet te vragen. In dit geval moet die wens op de agenda van de algemene vergadering worden geplaatst.

Belangrijke wijziging aan het vermogen tussen het fusievoorstel en de laatste AV die zich uitspreekt over de fusie

Indien zich een belangrijke wijziging aan het vermogen voordoet tussen het fusievoorstel en de laatste algemene vergadering met betrekking tot deze fusie, moeten de bestuursorganen van alle vennootschappen die betrokken zijn bij deze transactie de algemene vergadering van hun vennootschap, evenals de bestuursorganen van alle andere vennootschappen die betrokken zijn bij de fusie, hierover inlichten.

Bovendien kunnen de aandeelhouders of vennoten van de gefuseerde bedrijven unaniem beslissen om dergelijke informatie niet te verstrekken. In dit geval moet die wens op de agenda van de algemene vergadering worden geplaatst.

Oproeping voor de algemene vergadering

Dit zijn de verplichte formaliteiten voorafgaand aan de algemene vergadering van elke vennootschap: 

  • De agenda moet het fusievoorstel en de bovenvermelde verslagen vermelden, evenals de mogelijkheid waarover de aandeelhouders of vennoten beschikken om kosteloos een kopie van die documenten te verkrijgen;
  • De agenda wordt een maand voor de algemene vergadering verstuurd naar de aandeelhouders of vennoten.

Fusiebesluit door de algemene vergadering

Behalve indien de statutaire bepalingen strengere regels opleggen, beslist de algemene vergadering over de fusie van de vennootschap conform de volgende regels voor aanwezigheden en meerderheid:

  • Zij die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering moeten ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, of indien de vennootschap geen kapitaal heeft, de helft van het aantal uitgegeven aandelen. Indien die voorwaarde niet vervuld is, is een nieuwe oproeping noodzakelijk. De tweede vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen;
  •  […] een fusievoorstel wordt slechts goedgekeurd wanneer het drie vierden van de stemmen krijgt, zonder dat de onthoudingen worden meegerekend.

Opgelet: indien de vennootschap beschikt over meerdere klassen van aandelen (of andere effecten) en indien de fusie een wijziging van de rechten verbonden aan deze effecten met zich meebrengt, moeten de bovenvermelde aanvullende voorwaarden worden nageleefd.

Bovendien is het akkoord van alle vennoten of aandeelhouders vereist:

  • bij opslorpende vennootschappen die VOF zijn;
  • bij op te slorpen vennootschappen die VOF of CommV zijn. Indien de vennootschap in dit geval beschikt over houders van aandelen die het kapitaal van de vennootschap niet vertegenwoordigen, is het unanieme akkoord van deze laatsten vereist.

In een CommV is bovendien het akkoord van alle commanditaire vennoten vereist. 

Opgelet: in het kader van een fusie door opslorping bestaat er een bijzonder geval, met name wanneer de opslorpende vennootschap (BV, MS, NV, SE of SCE) meer dan 90% (maar geen 100%) van de aandelen en andere effecten bezit die stemrecht geven in de opgeslorpte vennootschap. In dit geval en onder bepaalde voorwaarden kan het bestuursorgaan van de opslorpende vennootschap zich uitspreken over de goedkeuring van de fusie en over de wijziging van het aantal aandelen (dus in de plaats van de AV).

Notulen van de algemene vergadering middels authentieke akte

De notulen van de algemene vergadering (waarin de fusie wordt vastgesteld) moeten worden opgesteld in een authentieke akte.

Deze akte moet ook de conclusies uit het verslag van de commissaris, revisor of accountant bevatten indien dergelijk verslag werd opgesteld.

Goedkeuring van het ontwerp van de oprichtingsakte en van de statuten van de opslorpende vennootschap of van de nieuwe vennootschap door de algemene vergadering

De algemene vergadering van de opslorpende vennootschap of van elk van de vennootschappen (in geval van fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap) moet, onmiddellijk na het fusiebesluit, het ontwerp van de oprichtingsakte en van de statuten van de opslorpende vennootschap of van de nieuwe vennootschap goedkeuren conform dezelfde voorwaarden voor aanwezigheden en meerderheid zoals vereist voor het fusiebesluit. 

Eventuele beslissingen over wijzigingen aan het voorwerp van de vennootschap moeten worden genomen conform de voorwaarden voor aanwezigheden en meerderheid vereist voor dit type statutenwijzigingen.

Bij gebrek hieraan blijft de beslissing tot fusie zonder gevolg.

Totstandkoming van de fusie

In het kader van de fusie door opslorping komt de fusie tot stand wanneer alle overeenkomstige beslissingen genomen binnen alle betrokken vennootschappen zijn uitgevoerd.

In het kader van de fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap, komt de fusie tot stand wanneer de nieuwe vennootschap opgericht is.

Neerlegging en publicatie van de authentieke akte en van de statuten

In het kader van de fusie door opslorping worden uittreksels uit de authentieke akten waarin de fusiebesluiten van de opslorpende en de opgeslorpte vennootschappen worden vastgelegd, neergelegd bij de ondernemingsrechtbank. 

In het kader van de fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap worden een kopie van uittreksels uit de authentieke akte waarin het fusiebesluit wordt vastgesteld en uit de authentieke oprichtingsakte van de nieuwe vennootschap neergelegd bij de ondernemingsrechtbank. 

De gecoördineerde tekst van de statuten wordt ook neergelegd bij de online databank (COSTA).

De uittreksels worden gelijktijdig gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

De opslorpende vennootschap kan de bekendmakingsformaliteiten met betrekking tot de opgeslorpte vennootschap vervullen.

In geval van fusie door opslorping: verdeling van het opgeslorpte vermogen

Behalve indien de vennootschappen hier anders over hebben beslist, worden de aandelen die door de opslorpende vennootschap worden uitgegeven in ruil voor de opgeslorpte vermogens verdeeld onder de vennoten of aandeelhouders van de opgeslorpte vennootschappen in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van hun bestuursorganen op het ogenblik van de fusie. 

Indien nodig werken die organen de aandelenregisters of andere registers van de vennootschappen bij. De kosten voor die transacties zijn ten laste van de opslorpende vennootschap.

In geval van fusie door opslorping: opstelling van de jaarrekeningen

Het bestuursorgaan van de opgeslorpte vennootschap stelt de jaarrekeningen op voor de periode tussen de afsluitingsdatum van het laatste boekjaar waarvan de rekeningen werden goedgekeurd, en de datum vanaf wanneer de activiteiten van de op te slorpen vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de opslorpende vennootschap.

In dit geval stelt het bestuursorgaan dan een beheersverslag op voor deze periode.  In voorkomend geval stelt de commissaris van de opgeslorpte vennootschap ook een verslag op over deze periode. 

Indien de fusie werd uitgevoerd voor de goedkeuringsdatum van de jaarrekeningen, keurt de AV van de opslorpende vennootschap de rekeningen goed conform de regels die gelden voor de opgeslorpte vennootschap en moet zij zich ook uitspreken over de kwijting van de bestuursorganen van de opgeslorpte vennootschap. 

Ook interessant

Tips voor de ondernemer

Je woning beschermen met een verklaring van onbeslagbaarheid

Als zelfstandige kan je je privévermogen op verschillende manieren beschermen tegen aanspraken van je professionele schuldeisers. En dat is nodig, want als je niet meer in staat bent om je beroepsschulden te betalen, kunnen je schuldeisers beslag leggen op je goederen. Dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor je gezin. Dankzij een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning kan je ervoor zorgen dat je professionele schuldeisers geen beslag leggen op je hoofdverblijfplaats. Zo’n verklaring laat je opstellen door de notaris. Meer info? In de rubriek “ondernemen” op Notaris.be vind je er alles over!

Tips voor de ondernemer

Je goederen en die van je partner beschermen met een huwelijkscontract.

Soms kan het voor ondernemers interessant zijn om voor een huwelijkscontract te kiezen met “scheiding van goederen”. Als je in het kader van je zelfstandige activiteit professionele schulden maakt, kan het immers nuttig zijn om de inkomsten gescheiden te houden. Professionele schuldeisers kunnen dan niet raken aan de inkomsten van je partner. Zo bouw je veiligheid in voor wanneer de zaken wat minder goed zouden gaan. Meer weten over het nut van een huwelijkscontract? Informeer je hier op Notaris.be!

Tips voor de ondernemer

Een bedrijf schenken

Elk gewest heeft een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’. In Vlaanderen en Brussel is zo’n schenking onder bepaalde voorwaarden onbelast. Een bedrijfsschenking is een schenking van een eenmanszaak of de aandelen van een vennootschap. In alle gewesten moet je ook een bepaalde periode na de schenking aan een reeks voorwaarden voldoen, als je het fiscaal voordeel wil behouden. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan de notaris. Meer informatie vind je op www.notaris.be

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor