Omzetting

Omzetting van een vennootschapsvorm in een andere vennootschapsvorm

Wil je de vorm van je vennootschap wijzigen? Het gaat bijvoorbeeld om de omzetting van je BV in een NV of omgekeerd. In dit geval moet je een aantal formaliteiten nakomen die voorzien zijn in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 

Deze procedure voor de omzetting van een vennootschap is gemeenschappelijk voor alle vennootschapsvormen die onderworpen zijn aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name BV, NV, CV, VOF en CommV.  Voor SE en SCE kunnen bepaalde bijkomende regels gelden. Het aannemen van een andere rechtsvorm verandert niets aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap (in haar nieuwe vorm).

In geval van nationale omzetting

Procedure

a) Een financiële staat opgesteld door het bestuursorgaan

Alvorens officieel de beslissing tot omzetting te nemen, moet het bestuursorgaan een staat opstellen die de toestand van het actief en passief van de vennootschap samenvat. Die staat moet worden afgesloten op een datum die niet verder teruggaat in de tijd dan drie maanden voor de algemene vergadering die werd bijeengeroepen om zich uit te spreken over het voorstel tot omzetting.

Voor NV, SE en SCE bestaan er bepaalde bijzondere regels. We raden je aan hierover advies in te winnen bij je notaris.

b) Verslag van een deskundige

De commissaris of, indien er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een accountant aangesteld door het bestuursorgaan (of door de algemene vergadering in het geval van een VOF of CommV), stelt een verslag op over deze financiële staat en vermeldt met name of het nettoactief overgewaardeerd is.

Het ontbreken van dit verslag kan leiden tot de nietigheid van de beslissing tot omzetting.

c) Verslag van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan stelt ook een verslag op waarin het uitleg geeft over het omzettingsvoorstel. Dit rapport moet op de agenda worden geplaatst van de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken. De samenvattende staat van de toestand van het actief en passief wordt bij het verslag van het bestuursorgaan gevoegd. 

Het ontbreken van dit verslag kan leiden tot de nietigheid van de beslissing tot omzetting.

d) Kennisgeving aan de aandeelhouders en oproeping voor de algemene vergadering

Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de deskundige, evenals het voorstel tot statutenwijziging worden bezorgd aan de aandeelhouders gelijktijdig met de oproeping voor de algemene vergadering.

Indien de vennootschap een VOF of een CommV is, worden die documenten bij de oproeping voor de algemene vergadering gevoegd.

e) Beslissing tot omzetting door de algemene vergadering

Behoudens specifieke bepalingen voor bepaalde vormen van vennootschappen (die wij hierna zullen behandelen) en strengere bepalingen voorzien in de statuten van de vennootschap, wordt de beslissing tot omzetting door de algemene vergadering genomen mits naleving van de volgende regels voor aanwezigheid en meerderheid:

 • Aanwezigheid: de personen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering moeten ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen of, indien de vennootschap niet over een kapitaal beschikt, de helft van het totale aantal uitgegeven aandelen of effecten;
 • Meerderheid: een voorstel tot omzetting wordt slechts goedgekeurd indien het ten minste vier vijfden van de stemmen krijgt. In het geval van een omzetting van een CommV of een CV is het stemrecht van de vennoten of aandeelhouders evenredig met hun aandeel in het maatschappelijk vermogen en wordt het aanwezigheidsquorum berekend op basis van dit maatschappelijk vermogen.

Indien er meerdere effectenklassen zijn waaraan een stemrecht gekoppeld is en wanneer de respectieve rechten van de houders ervan worden gewijzigd ten gevolge van de omzetting, moeten de voorwaarden met betrekking tot de aanwezigheid en de meerderheid vervuld zijn voor elke effectenklasse.

Indien bij de omvorming van een CV in een NV geen aanwezigheidsquorum werd bereikt, moet een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen. Deze tweede vergadering kan geldig beslissen wanneer één enkele aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Het akkoord van alle vennoten of aandeelhouders is vereist:

  1° voor de beslissing tot omzetting in een vennootschap onder firma of in een commanditaire vennootschap;

  2° voor de beslissing tot omzetting van een vennootschap onder firma of van een commanditaire vennootschap;

  3° indien de vennootschap nog niet ten minste twee jaar bestaat;

  4° indien in de statuten bepaald is dat ze geen andere rechtsvorm mag aannemen. Deze clausule van de statuten kan alleen worden gewijzigd met toestemming van alle vennoten of aandeelhouders.

Bij coöperatieve vennootschappen kan elke aandeelhouder, behoudens tegenstrijdige bepalingen, na de oproeping tot de algemene vergadering bijeengeroepen om te beslissen over de omzetting van de vennootschap, bovendien te allen tijde tijdens het boekjaar ontslag nemen zonder te moeten voldoen aan andere voorwaarden. In dit geval moet deze aandeelhouder zijn ontslag meedelen aan de vennootschap ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering. Het ontslag wordt pas van kracht wanneer het voorstel tot omzetting wordt goedgekeurd.

f) Beslissing tot statutenwijziging

Onmiddellijk na de beslissing tot omzetting bekrachtigt de algemene vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm (inclusief de bepalingen die haar doel wijzigen) en dit onder dezelfde voorwaarden voor aanwezigheid en meerderheid als vereist voor de beslissing tot omzetting.

Indien dit niet gebeurt, wordt de beslissing tot omzetting niet van kracht.

g) Authentieke notariële akte

De beslissing tot omzetting moet vervolgens worden vastgelegd in een authentieke akte opgesteld door een notaris. Deze akte bevat de conclusies uit het verslag van de deskundige (commissaris, bedrijfsrevisor of accountant).

h) Neerlegging en publicatie

De akte van omzetting en de statuten worden gelijktijdig neergelegd en gepubliceerd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. De akte van omzetting wordt volledig gepubliceerd, van de statuten worden uittreksels gepubliceerd.

Bij de akte van omzetting moeten de authentieke of onderhandse volmachten en het verslag van de deskundige worden gevoegd, als afschrift en als origineel.

In het geval van een CV moeten de oproepingen voor de algemene vergadering de tekst van paragraaf 5 van artikel 14:8, leden 1 en 2 van het WVV vermelden.

Aansprakelijkheid

Behoudens indien anders bepaald in de statuten, zijn de vennoten van een VOF, de commanditaire vennoten van een CommV en de leden van het bestuursorgaan van elke andere om te zetten vennootschap hoofdelijk aansprakelijk tegenover de belanghebbenden:

 • voor het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het minimumkapitaal voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
 • voor de overwaardering van het nettoactief in de samenvattende staat van het actief en passief van de vennootschap;
 • voor het herstel van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingstransactie wegens inbreuken op de regels betreffende aanwezigheid en meerderheid, hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de verplichte wettelijke vermeldingen voorzien voor elke van de vennootschapsvormen. Voor meer informatie hierover verzoeken wij je contact op te nemen met uw instrumenterende notaris.  

In geval van omzetting van een VOF of een CommV blijven de vennoten gezamenlijk en de commanditaire vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk tegenover derden voor de verbintenissen van de vennootschap voorafgaand aan de tegenwerpelijkheid van de akte van omzetting aan derden.

In geval van omzetting van een vennootschap in een VOF of een CommV zijn de vennoten gezamenlijk of de commanditaire vennoten onbeperkt aansprakelijk tegenover derden voor de verbintenissen van de vennootschap voorafgaand aan de omzetting.

In geval van een grensoverschrijdende omzetting (emigratie)

Procedure

Wil je de zetel van je vennootschap naar het buitenland te verplaatsen? In dit geval gaat het om een emigratie en moet je de procedure volgen die hiervoor voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Die procedure is van toepassing op alle vennootschappen met een rechtspersoonlijkheid die onderworpen zijn aan het vermelde Wetboek, met uitzondering van SE en SCE, die hun zetel naar het buitenland willen verplaatsen.

Wanneer een vennootschap haar maatschappelijke zetel naar het buitenland verplaatst, wordt ze omgezet naar een rechtsvorm van het rechtsgebied waarnaar de zetel wordt verplaatst, met behoud van de continuïteit van haar rechtspersoonlijkheid.

We wijzen er ook op dat een emigratie niet is toegestaan wanneer de om te zetten vennootschap verwikkeld is in een insolventieprocedure. 

De emigratieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

a) Voorstel tot grensoverschrijdende omzetting door het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan stelt een voorstel tot grensoverschrijdende omzetting op. Dit voorstel moet ten minste de rechtsvorm, de firmanaam en de zetel van de vennootschap na de omzetting vermelden, evenals de naam en de standplaats van de notaris voor wie de omzetting zal worden verleden.

Dit voorstel wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is en wordt gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

b) Verslag van het bestuursorgaan

In een verslag zet het bestuursorgaan het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting, haar motieven en de juridische en economische gevolgen uiteen, evenals de gevolgen van deze transactie voor de houders van aandelen of andere effecten, de schuldeisers en de werknemers. Dit verslag wordt op de agenda geplaatst van de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de beslissing tot omzetting.

Bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de toestand van het actief en het passief van de vennootschap samenvat en werd afgesloten op een datum die niet verder teruggaat in de tijd dan vier maanden voor de algemene vergadering die werd bijeengeroepen om zich uit te spreken over het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting.

c) Verslag van een deskundige

De commissaris of, indien er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een accountant aangesteld door het bestuursorgaan (of door de algemene vergadering in het geval van een VOF of CommV), stelt ook een verslag op over de staat die de toestand van het actief en het passief van de vennootschap samenvat.

d) Kennisgeving aan de vennoten of aandeelhouders en oproeping voor de algemene vergadering

Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de deskundige, evenals het voorstel tot statutenwijziging worden bezorgd aan de vennoten of aandeelhouders gelijktijdig met de oproeping voor de algemene vergadering, conform de gewone regels ter zake.

e) Beslissing tot grensoverschrijdende omzetting en dienovereenkomstige statutenwijziging

De algemene vergadering kan bijeenkomen ten vroegste twee maanden na de publicatie van het omzettingsvoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (beroepstermijn voor de schuldeisers).  Tijdens die bijeenkomst spreekt de algemene vergadering zich uit over de beslissing tot grensoverschrijdende omzetting (voorgesteld door het bestuursorgaan) en over de bijbehorende statutenwijziging.

Behoudens specifieke bepalingen voor bepaalde vormen van vennootschappen (die wij hierna zullen behandelen) en strengere bepalingen voorzien in de statuten van de vennootschap, wordt de beslissing tot omzetting door de algemene vergadering genomen mits naleving van de volgende regels voor aanwezigheid en meerderheid:

 • Aanwezigheid: de personen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering moeten ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen of, indien de vennootschap niet over een kapitaal beschikt, de helft van het totale aantal uitgegeven aandelen of effecten;
 • Meerderheid: een voorstel tot omzetting wordt slechts goedgekeurd indien het ten minste vier-vijfden van de stemmen krijgt. In het geval van een omzetting van een CommV of een CV is het stemrecht van de vennoten of aandeelhouders evenredig met hun aandeel in het maatschappelijk vermogen en wordt het aanwezigheidsquorum berekend op basis van dit maatschappelijk vermogen.

Indien er meerdere effectenklassen zijn waaraan een stemrecht gekoppeld is en wanneer de respectieve rechten van de houders ervan worden gewijzigd ten gevolge van de omzetting, moeten de voorwaarden met betrekking tot de aanwezigheid en de meerderheid vervuld zijn voor elke effectenklasse.

Bovendien, en dit ongeacht elke tegenstrijdige statutaire bepaling, geven de winstbewijzen recht op één stem per effect. In totaal kunnen ze maximaal het aantal stemmen krijgen dat gelijk is aan de helft van de stemmen toegekend aan alle aandelen; ze mogen bij de stemming ook slechts worden meegerekend voor maximaal twee derden van het aantal stemmen uitgebracht door de aandelen. Indien de aan de beperking onderworpen stemmen op verschillende manieren worden uitgebracht, gebeurt de beperking evenredig; deelstemmen worden niet in aanmerking genomen.

Indien het aanwezigheidsquorum niet werd behaald, moet een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen. Deze tweede vergadering beslist geldig met een viervijfdenmeerderheid (met de specifieke bepalingen voor de CommV en de CV) ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten of aandeelhouders.

In afwijking van de bovenvermelde algemene regels is het akkoord van alle vennoten of aandeelhouders vereist:

1° voor de beslissing tot grensoverschrijdende omzetting in een vennootschap waarbij één of meerdere vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap;

2° voor de beslissing tot grensoverschrijdende omzetting van een vennootschap waarbij één of meerdere vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap;

3° indien de vennootschap nog niet ten minste twee jaar bestaat;

4° indien in de statuten bepaald is dat ze geen andere rechtsvorm mag aannemen. Deze clausule van de statuten kan alleen worden gewijzigd met toestemming van alle vennoten of aandeelhouders.

f) Authentieke notariële akte

De beslissing tot omzetting moet vervolgens worden vastgelegd in een authentieke akte opgesteld door een notaris bepaald in het voorstel tot omzetting. Deze akte bevat de conclusies uit het verslag van de deskundige (commissaris, bedrijfsrevisor of accountant). De staat die de toestand van het actief en passief van de vennootschap samenvat, wordt bij deze authentieke akte gevoegd.

g) Attest afgeleverd door de notaris

Op vraag van de vennootschap levert de instrumenterende notaris een attest af waarin wordt bevestigd dat de handelingen en formaliteiten voorafgaand aan de beslissing tot grensoverschrijdende omzetting werden vervuld. De notaris kan dit attest echter niet afleveren zolang de schuldeisers die hun rechten geldend hebben gemaakt binnen de beroepstermijn van twee maanden geen genoegdoening hebben gekregen, tenzij hun verzoek werd afgewezen door een uitvoerbare rechterlijke beslissing.

h) Schrapping van de vennootschap uit het Belgisch register van rechtspersonen

De vennootschap kan ook worden geschrapt uit het Belgisch register van rechtspersonen indien zij het bewijs kan voorleggen van haar inschrijving in het relevante register van het land waarnaar zij haar zetel overbrengt en op voorlegging van het attest afgeleverd door de notaris. In dit geval vermeldt het Belgisch register van rechtspersonen de inschrijving van de vennootschap in het buitenlandse register.

i) Inwerkingtreding van de grensoverschrijdende omzetting en van de statutenwijziging

De grensoverschrijdende omzetting en de statutenwijziging treden pas in werking vanaf de schrapping van de inschrijving uit het Belgisch register van rechtspersonen. 

j) Publicatie van de schrapping

De schrapping van de vennootschap uit het Belgisch rechtspersonenregister moet worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

In geval van een grensoverschrijdende omzetting (immigratie)

Wil je de zetel van je buitenlandse vennootschap naar België verplaatsen? In dit geval gaat het om een immigratie en moet de procedure die hiervoor voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden doorlopen.

In eerste instantie moet de vennootschap hiervoor één van de rechtsvormen voor vennootschappen voorzien in dit Wetboek aannemen. Wij verwijzen naar de pagina’s waarin deze verschillende vennootschappen hier worden voorgesteld.

We wijzen er trouwens op dat een immigratie niet is toegestaan wanneer de om te zetten vennootschap verwikkeld is in een insolventieprocedure.

De immigratieprocedure

a) Naleving van de wettelijke formaliteiten van het land waar de zetel van de vennootschap gevestigd is

Alvorens over te gaan tot de formaliteiten die gepaard gaan met de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, moet in eerste instantie de nationale wetgeving van het land waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, worden nageleefd en toegepast.

b) Authentieke notariële akte

De grensoverschrijdende omzetting van een buitenlandse vennootschap in een vennootschap die onderworpen is aan het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet worden vastgesteld in een authentieke akte opgesteld door een notaris. De vennootschap moet hierbij bewijsstukken voorleggen waaruit blijkt dat de vennootschap de buitenlandse voorschriften die van toepassing zijn op dergelijke transactie heeft nageleefd.

c) Neerlegging en publicatie van de authentieke akte van de notaris en van de statuten van de vennootschap

De authentieke akte van grensoverschrijdende omzetting en de statuten worden gelijktijdig neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waar de vennootschap haar zetel wil vestigen en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

De akte van omzetting wordt volledig gepubliceerd, van de statuten worden uittreksels gepubliceerd.

d) Inwerkingtreding van de grensoverschrijdende omzetting en van de statutenwijziging

De grensoverschrijdende omzetting en de statutenwijziging die daaruit volgt treden pas in werking vanaf de schrapping van de inschrijving uit het Belgisch register van rechtspersonen.

e) Neerlegging van een financiële staat bij de Belgische Nationale Bank

De vennootschap die wordt omgezet legt via haar bestuursorgaan bij de Belgische Nationale Bank een staat neer die de toestand van haar actief en passief samenvat en die haar vermogenstoestand op het ogenblik van de omzetting weerspiegelt.

Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen volgend op de datum van de authentieke akte van omzetting opgesteld door een notaris.

Indien de staat die de toestand van het actief en passief samenvat niet werd neergelegd conform de bepalingen van lid 2, wordt de door derden geleden schade geacht het gevolg te zijn van dit verzuim, behoudens bewijs van het tegendeel.

Omzetting van een vennootschap in een vereniging

Wil je je vennootschap omzetten in een vereniging zonder winstoogmerk? Het gaat hier dan om een transactie die onderworpen is aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en hierbij moeten bepaalde formaliteiten worden vervuld.

Die omzetting gaat niet gepaard met een wijziging aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die wordt omgezet van een VZW in een IVZW.

Procedure

a) Een financiële staat opgesteld door het bestuursorgaan

Alvorens de beslissing tot omzetting officieel te nemen, moet het bestuursorgaan een staat opstellen die de toestand van het actief en passief van de vennootschap samenvat. Deze staat moet worden afgesloten op een datum die niet verder teruggaat in de tijd dan drie maanden voor de algemene vergadering die werd bijeengeroepen om zich uit te spreken over het voorstel tot omzetting.

b) Verslag van een deskundige

De commissaris of, indien er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een accountant aangesteld door het bestuursorgaan (of door de algemene vergadering in het geval van een VOF of CommV), stelt een verslag op over deze financiële staat en vermeldt met name of het nettoactief overgewaardeerd is.

Het ontbreken van dit verslag kan leiden tot de nietigheid van de beslissing tot omzetting.

c) Verslag van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van de vennootschap stelt een verslag op dat het omzettingsvoorstel, de redenen hiervoor en de gevolgen ervan voor de rechten van de vennoten of aandeelhouders rechtvaardigt.  Dit verslag wordt op de agenda geplaatst van de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de omzetting.

De volgende documenten worden bij dit verslag gevoegd:

 • de ontwerptekst van de statuten van de VZW of IVZW (waarin de vennootschap zal worden omgezet na afloop van de transactie);
 • de staat die de toestand van het actief en het passief van de vennootschap samenvat en werd afgesloten op een datum die niet verder teruggaat in de tijd dan drie maanden voor de algemene vergadering die werd bijeengeroepen om zich uit te spreken over de omzetting.
 • het verslag van de deskundige.

Het ontbreken van dit verslag kan leiden tot de nietigheid van de beslissing tot omzetting.

d) Verzending van een kopie van de documenten aan de vennoten of aandeelhouders van de vennootschap en oproeping voor de algemene vergadering

Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en de bijlagen eraan wordt bezorgd aan de vennoten of aandeelhouders gelijktijdig met de oproeping voor de algemene vergadering, conform de gebruikelijke regels die gelden ter zake.

e) Beslissing tot omzetting en tot statutenwijziging

De beslissing tot omzetting wordt slechts geldig genomen met unaniem akkoord van alle vennoten of aandeelhouders van de vennootschap.

Onmiddellijk na de beslissing tot omzetting worden de statuten van de vennootschap die ontstaat na afloop van deze omzetting, inclusief de wijziging van haar doel, bekrachtigd op basis van hetzelfde unanieme akkoord van alle vennoten of aandeelhouders van de vennootschap.

Bij gebrek hieraan blijft de beslissing tot omzetting zonder gevolg.

f) Authentieke notariële akte

Op straffe van nietigheid van de transactie, wordt de omzetting vastgesteld in een authentieke akte verleden door een notaris.

g) Neerlegging en publicatie

De akte van omzetting en de statuten worden gelijktijdig neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

De akte van omzetting wordt volledig gepubliceerd en van de statuten slechts een uittreksel.

Een kopie of het origineel van de authentieke of onderhandse volmachten en het verslag van de deskundige worden ook gedeponeerd gelijktijdig met de akte waarop ze betrekking hebben.

h) Inwerkingtreding van de omzetting

Indien de vennootschap wordt omgezet in een VZW, kunnen derden slechts verzet aantekenen tegen de omzetting vanaf de dag waarop de akten worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

Indien de vennootschap wordt omgezet in een IVZW, treedt de omzetting pas in werking na de goedkeuring van de vereniging door de Koning.

i) Bijzonderheden van de omzetting van een VOF of een CommV

In geval van omzetting van een VOF of een CommV blijven de vennoten gezamenlijk en de commanditaire vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk tegenover derden voor de verbintenissen van de vennootschap voorafgaand aan de datum waarop de akte van omzetting tegenwerpelijk werd aan derden.

Omzetting van een vereniging in een coöperatieve vennootschap

Wil je je vereniging omvormen tot een vennootschap? In dit geval gaat het om een omzetting en moet de procedure die hiervoor voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden doorlopen.

In eerste instantie verandert deze omzetting niets aan de rechtspersoonlijkheid van de VZW die wordt omgezet in de vorm van een coöperatieve vennootschap.

Procedure

a) Ontwerp van statuten

Het bestuursorgaan stelt een ontwerp van statuten op voor de coöperatieve vennootschap waarin de VZW zal worden omgezet.

b) Financiële staat

Het bestuursorgaan stelt ook een staat op die de toestand van het actief en het passief van de VZW samenvat en werd afgesloten op een datum die niet verder teruggaat in de tijd dan drie maanden voor de algemene vergadering die werd bijeengeroepen om zich uit te spreken over de omzetting. In deze staat worden het actief en het passief tegen de reële waarde gewaardeerd.

c) Verslag van de deskundige

De commissaris of, indien er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of de accountant aangesteld door het bestuursorgaan, stelt een verslag over deze financiële staat op waarin wordt bepaald of het nettoactief overgewaardeerd werd.

d) Verslag van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan stelt een toelichtend verslag over het project tot omzetting van de VZW op. Dit verslag wordt op de agenda van de algemene vergadering geplaatst.

De volgende documenten worden bij dit verslag gevoegd:

 • het ontwerp van de statuten,
 • de financiële staat,
 • het verslag van de deskundige.

e) Kennisgeving van de documenten aan de leden en oproeping voor de algemene vergadering

Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan en de bijlagen wordt bezorgd aan de leden van de VZW gelijktijdig met de oproeping voor de algemene vergadering die werd bijeengeroepen om zich uit te spreken over de omzetting.

In de oproeping voor de algemene vergadering is de tekst van leden 1 en 2 van artikel 14:39 WVV weergegeven.

f) Beslissing tot omzetting en tot goedkeuring van de statuten van de vennootschap

De beslissing tot omzetting wordt geldig genomen met een viervijfdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, zonder dat rekening wordt gehouden met de onthoudingen. Bij een CV en een CommV is het stemrecht van de vennoten of de aandeelhouders echter evenredig met hun aandeel in het maatschappelijk vermogen en wordt het aanwezigheidsquorum berekend in verhouding tot dit maatschappelijk vermogen.

Opgelet: indien er meerdere effectenklassen bestaan waaraan een stemrecht gekoppeld is en wanneer de omzetting gepaard gaat met een wijziging van hun respectieve rechten, kan de algemene vergadering echter pas geldig beraadslagen en zich geldig uitspreken wanneer voor elke effectenklasse de bovenvermelde aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden voldaan zijn.

Onmiddellijk na de beslissing tot omzetting worden de statuten van de coöperatieve vennootschap die ontstaat uit deze omzetting bekrachtigd onder dezelfde voorwaarden.

Bij gebrek hieraan blijft de beslissing tot omzetting zonder gevolg.

g) Authentieke notariële akte

Op straffe van nietigheid wordt de omzetting vastgelegd in een authentieke akte opgesteld door een notaris.

h) Neerlegging en publicatie van de akte van omzetting en van de statuten

De akte van omzetting en de statuten worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waar de zetel van de vereniging gevestigd is en worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

De akte van omzetting wordt volledig gepubliceerd en van de statuten slechts een uittreksel.

Een kopie of het origineel van de authentieke of onderhandse volmachten en van het verslag van de deskundige worden ook gedeponeerd gelijktijdig met de akte waarop ze betrekking hebben.

i) Bijzonderheden met betrekking tot de beschikbaarheid van het nettoactief van de VZW die werd omgezet in een coöperatieve vennootschap

Het nettoactief van de VZW zoals dat blijkt uit de boekhoudstaat opgesteld door het bestuursorgaan moet worden geïdentificeerd in de jaarrekeningen van de coöperatieve vennootschap en worden geboekt op een onbeschikbare reserverekening.

Dit bedrag mag niet worden uitgekeerd of teruggestort aan de aandeelhouders, ongeacht in welke vorm.

In geval van vereffening van de coöperatieve vennootschap geeft de vereffenaar, of in voorkomend geval de curator, na betaling van alle schuldeisers van de coöperatieve vennootschap in het kader van de vereffening, aan dit bedrag de bestemming die het doel toegekend aan de vennootschap zo dicht mogelijk benadert. Indien dit niet gebeurt, veroordeelt de rechtbank de leden van het bestuursorgaan op verzoek van een aandeelhouder, een belanghebbende derde of het openbaar ministerie, hoofdelijk tot het betalen van de uitgekeerde bedragen of tot het herstel van alle gevolgen die voortvloeien uit de niet-naleving van de bovenvermelde vereisten in het kader van de bestemming van dit bedrag.

Op verzoek van een aandeelhouder, een belanghebbende derde of het openbaar ministerie, veroordeelt de rechtbank de leden van het bestuursorgaan, de vereffenaar(s) of de curator(en) hoofdelijk tot het betalen van de bedragen die werden terugbetaald of uitgekeerd in strijd met het voorgaande. De aldus gerecupereerde bedragen worden ofwel gestort op een onbeschikbare reserverekening, ofwel bestemd door de rechtbank. Die personen kunnen ook optreden tegen de begunstigden indien zij bewijzen dat ze op de hoogte waren van de onregelmatigheid van de terugbetaling of van de uitkering in hun voordeel of dit hadden moeten weten rekening houdende met de omstandigheden.

Aansprakelijkheid

Behoudens tegenstrijdige bepalingen zijn de leden van het bestuursorgaan van de VZW die wordt omgezet hoofdelijk aansprakelijk tegenover de belanghebbenden voor het herstel van de schade die een rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is: 

 • van de overwaardering van het nettoactief in de samenvattende staat van het actief en passief van de vennootschap;
 • van het herstel van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingstransactie wegens inbreuken op de regels betreffende aanwezigheid en meerderheid, hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de verplichte wettelijke vermeldingen voorzien voor elk van de vennootschapsvormen. Voor meer informatie hierover verzoeken we je contact op te nemen met de instrumenterende notaris.

Nationale omzetting van verenigingen

Een VZW kan worden omgezet in een IVZW en omgekeerd. Die omzetting gaat niet gepaard met een wijziging aan de rechtspersoonlijkheid van de vereniging, die blijft bestaan in een andere vorm.

Procedure

a) Omzettingsvoorstel

Het bestuursorgaan stelt een omzettingsvoorstel op in de vorm van een toelichtend verslag dat wordt opgenomen in de agenda van de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om te beslissen over de transactie.

De volgende documenten worden bijgevoegd bij dit verslag:

 • het ontwerp van de statuten van de IVZW of de VZW waarin de vereniging zal worden omgezet;
 • een staat die de toestand van het actief en passief van de vereniging samenvat en die werd afgesloten op een datum die niet verder teruggaat in de tijd dan drie maanden voor de algemene vergadering die werd bijeengeroepen om zich uit te spreken over het voorstel tot omzetting;
 • het verslag van de commissaris van de (I)VZW, of, indien er geen commissaris is, van een bedrijfsrevisor of een accountant aangesteld door het bestuursorgaan over deze staat die met name vermeldt of het nettoactief overgewaardeerd werd.

Bovendien wordt een kopie van dit verslag (en van de bijlagen eraan) overgemaakt aan de leden van de vereniging gelijktijdig met de oproeping voor de vergadering waarvan sprake.

b) Beslissing tot omzetting

De algemene vergadering spreekt zich uit over de beslissing tot omzetting conform de voorwaarden voor aanwezigheidsquorum en meerderheid die vereist zijn voor de wijziging van het doel.

De statuten van de vereniging die ontstaat door deze omzetting worden onmiddellijk na de beslissing tot omzetting aangepast onder dezelfde voorwaarden. Bij gebrek hieraan blijft de beslissing tot omzetting zonder gevolg.

c) Authentieke notariële akte

De omzetting wordt vastgelegd in een authentieke akte opgesteld door een notaris.

d) Neerlegging en publicatie

De akte van omzetting en de statuten worden gelijktijdig neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waar de zetel van de vereniging gevestigd is en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De akte wordt volledig gepubliceerd, van de statuten worden uittreksels gepubliceerd.

Een kopie of het origineel van de authentieke of onderhandse volmachten (evenals van het verslag van de commissaris, de bedrijfsrevisor of de accountant) worden gedeponeerd gelijktijdig met de akte waarop ze betrekking hebben.

e) Inwerkingtreding van de omzetting

In het geval van de omzetting van een VZW of een IVZW, treedt de akte van omzetting pas in werking na de goedkeuring door de Koning.

Opgelet: behoudens tegenstrijdige bepalingen zijn de leden van het bestuursorgaan van de VZW die wordt omgezet, hoofdelijk aansprakelijk tegenover de belanghebbenden voor het herstel van de schade die een rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van de overwaardering van het nettoactief in de vermogensstaat en voor het herstel van de schade die een rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van de nietigheid. 

Grensoverschrijdende omzetting van een vereniging

Deze procedure is van toepassing in twee gevallen:

 • een vereniging met een rechtspersoonlijkheid onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die haar zetel wil overbrengen naar het buitenland (emigratie);
 • een rechtspersoon naar buitenlands recht die zijn zetel wil overbrengen naar België.

Wanneer een rechtspersoon zijn maatschappelijke zetel naar het buitenland verplaatst, wordt die omgezet naar een rechtsvorm van het rechtsgebied waarnaar de zetel wordt verplaatst, met behoud van de continuïteit van zijn rechtspersoonlijkheid.

Emigratieprocedure

a) Voorstel tot grensoverschrijdende omzetting

Het bestuursorgaan stelt een voorstel tot grensoverschrijdende omzetting op. Dit voorstel moet ten minste de rechtsvorm, de naam en de zetel van de vereniging na de omzetting vermelden, evenals de naam en de standplaats van de notaris voor wie de omzetting wordt verleden.

b) Neerlegging en publicatie

Het omzettingsvoorstel wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waar de zetel van de vereniging gevestigd is en wordt gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

c) Verslag van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zet het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting, de motieven en de juridische en economische gevolgen ervan en de gevolgen ervan voor de leden, de schuldeisers en de werknemers uiteen in een verslag dat op de agenda wordt geplaatst van de algemene vergadering voor de VZW of van de vergadering van het orgaan dat in de statuten wordt bepaald voor de IVZW en wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de beslissing tot omzetting.

Het bestuursorgaan voegt bij dit verslag een staat die de toestand van het actief en passief samenvat en die wordt afgesloten op een datum die niet verder teruggaat in de tijd dan vier maanden voor de algemene vergadering voor de VZW of de vergadering van het orgaan dat in de statuten wordt bepaald voor de IVZW en wordt opgeroepen om zich uit te spreken over het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting.

d) Verslag van een deskundige

De commissaris of, indien er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een accountant aangesteld door het bestuursorgaan, brengt verslag uit over deze staat en vermeldt met name of het nettoactief overgewaardeerd is.

e) Kennisgeving aan en oproeping van de leden van de AV

De volgende documenten worden bezorgd aan de leden gelijktijdig met de oproeping voor de algemene vergadering voor de VZW of voor de vergadering van het orgaan bepaald in de statuten voor de IVZW:

 • een kopie van het verslag van het bestuursorgaan,
 • een kopie van het verslag van de deskundige,
 • het ontwerp van statutenwijziging.

f) Beslissing tot grensoverschrijdende omzetting

Na het verstrijken van de beroepstermijn van de schuldeisers die twee maanden bedraagt vanaf de publicatie van het omzettingsvoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, spreekt de AV voor de VZW (of het orgaan bepaald in de statuten voor de IVZW) zich uit over de omzetting conform de volgende regels (behoudens strengere statutaire bepalingen):

 • Aanwezigheid: ten minste twee derden van de leden van het bevoegde orgaan moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering
 • Meerderheid: een voorstel tot omzetting wordt slechts goedgekeurd wanneer het vier vijfden van de stemmen krijgt.

Wanneer het aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen die zich geldig kan uitspreken ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden (maar steeds mits naleving van het meerderheidsquorum).

Het akkoord van alle leden is echter vereist:

 • voor de beslissing tot grensoverschrijdende omzetting in een vereniging waarbij de leden onbeperkt aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging;
 • indien de vereniging nog niet ten minste twee jaar bestaat;
 • indien de statuten bepalen dat zij geen andere rechtsvorm kan aannemen. Die clausule van de statuten kan slechts worden gewijzigd met akkoord van alle leden.

g) Authentieke notariële akte

De grensoverschrijdende omzetting wordt bepaald in een authentieke akte opgesteld door een notaris bepaald in het voorstel tot omzetting.

h) Aanvraag van attest bij de notaris

De vereniging kan de notaris vragen om een attest af te leveren waarin wordt bevestigd dat de handelingen en formaliteiten voorafgaand aan de beslissing tot grensoverschrijdende omzetting werden vervuld.

De notaris kan dit attest echter niet afleveren zolang de schuldeisers die hun rechten geldend hebben gemaakt binnen de beroepstermijn van twee maanden geen genoegdoening hebben gekregen, (tenzij hun vorderingen werden afgewezen door een uitvoerbare rechterlijke beslissing).

i) Schrapping uit het Belgisch register van rechtspersonen en inwerkingtreding van de omzetting

De vereniging kan slechts worden geschrapt uit het Belgisch register van rechtspersonen indien zij het bewijs kan voorleggen van haar inschrijving in het relevante register van het land waarnaar zij haar zetel overbrengt en op voorlegging van het attest afgeleverd door de notaris.

De grensoverschrijdende omzetting en de statutenwijziging die eruit voortvloeit, treden pas in werking vanaf de schrapping van de inschrijving uit het Belgisch register van rechtspersonen.

Immigratieprocedure

Deze procedure is van toepassing op een buitenlandse rechtspersoon die zich wil omzetten in een VZW naar Belgisch recht.

a) Authentieke notariële akte

Deze transactie moet worden bepaald in een authentieke akte opgesteld door een notaris, waarbij deze buitenlandse rechtspersoon stukken moet voorleggen die bewijzen dat hij de buitenlandse voorschriften die gelden in zijn land van herkomst heeft nageleefd.

b) Neerlegging en publicatie van de authentieke akte en van de statuten

De authentieke akte wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waar de vereniging haar zetel wil vestigen en wordt gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De akte wordt volledig gepubliceerd, van de statuten worden uittreksels gepubliceerd.

c) Inwerkingtreding van de transactie

De grensoverschrijdende omzetting en de statutenwijziging (die eruit voortvloeit) treden pas in werking vanaf de schrapping van de inschrijving van de vereniging uit het Belgisch register van rechtspersonen.

In het geval van een omzetting in een IVZW kan die inschrijving slechts gebeuren na goedkeuring door de Koning.

d) Neerlegging van een boekhoudstaat

Het bestuursorgaan van de buitenlandse rechtspersoon moet bij de Nationale Bank van België een staat neerleggen die de toestand van het actief en passief samenvat en die de vermogenstoestand van de vereniging op het ogenblik van de omzetting weerspiegelt.

Die neerlegging gebeurt binnen dertig dagen volgend op de datum van de authentieke akte waarin de omzetting wordt vastgesteld.

Indien die neerlegging niet gebeurt, wordt de schade geleden door derden geacht het gevolg te zijn van dit verzuim, tot het tegendeel bewezen is.

Omzetting van stichtingen

Nationale omzetting

Mits goedkeuring door de Koning kan een private stichting worden omgevormd tot een stichting van openbaar nut. Deze omzetting brengt geen wijzigingen aan de rechtspersoonlijkheid van de stichting teweeg.

Deze transactie moet worden vastgelegd in een authentieke akte opgesteld door een notaris.

Bij deze authentieke akte worden de volgende documenten gevoegd:

 • een toelichtend verslag opgesteld door het bestuursorgaan;
 • een staat die de toestand van het actief en het passief van de stichting samenvat en werd afgesloten op een datum die niet verder teruggaat in de tijd dan drie maanden voor de vergadering van het bestuursorgaan die werd bijeengeroepen om zich uit te spreken over het voorstel;
 • een verslag van de commissaris of, indien er geen commissaris is, van de bedrijfsrevisor of de accountant aangesteld door het bestuursorgaan, waarin wordt bepaald of het nettoactief overgewaardeerd werd.

Deze authentieke akte wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waar de zetel van de stichting gevestigd is binnen dertig dagen vanaf de datum van het Koninklijk Besluit met betrekking tot de erkenning en wordt gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Grensoverschrijdende omzetting

Er kunnen twee procedures worden toegepast:

 • de emigratieprocedure voor een Belgische stichting die haar zetel wil verplaatsen naar het buitenland en;
 • de immigratieprocedure voor een rechtspersoon naar buitenlands recht die zijn zetel wil verplaatsen naar België. In dit geval moet de rechtspersoon in kwestie worden omgezet in een rechtsvorm die erkend wordt in België, met behoud van de continuïteit van zijn rechtspersoonlijkheid. In dit kader kan hij kiezen voor een omzetting in een stichting. We verwijzen in dit verband naar de uitleg over deze vorm van rechtspersonen.

Emigratieprocedure

De emigratieprocedure (een Belgische stichting naar een ander land) verloopt als volgt:

a) Voorstel tot grensoverschrijdende omzetting

Het bestuursorgaan stelt een voorstel tot grensoverschrijdende omzetting op.

Dit voorstel vermeldt ten minste:

 • de rechtsvorm, de naam en de zetel van de stichting na de omzetting,
 • de naam en de standplaats van de notaris die de akte van omzetting zal verlijden.

b) Neerlegging en publicatie van het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting

Het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waar de zetel van de stichting gevestigd zal zijn en wordt gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

c) Verslag van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van de stichting stelt een verslag op waarin het omzettingsvoorstel, de motieven en de juridische en economische gevolgen en de gevolgen ervan voor de schuldeisers en de werknemers worden uiteengezet.

Het bestuursorgaan voegt bij zijn verslag een staat die de toestand van het actief en passief samenvat en die wordt afgesloten op een datum die niet verder teruggaat in de tijd dan vier maanden voor de vergadering van het bestuursorgaan die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting.

d) Verslag van een financieel deskundige

De commissaris of, indien er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een accountant aangesteld door het bestuursorgaan, stelt een verslag over deze staat op en vermeldt met name of het nettoactief overgewaardeerd is.

e) Beslissing tot grensoverschrijdende omzetting

Na het verstrijken van de beroepstermijn van de schuldeisers die twee maanden bedraagt vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, spreekt het bestuursorgaan van de stichting zich uit over het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting conform de volgende regels voor aanwezigheid en meerderheid (behoudens strengere statutaire bepalingen):

 • Aanwezigheid: ten minste twee derden van de bestuurders moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering;
 • Meerderheid: een voorstel tot omzetting wordt slechts goedgekeurd wanneer het vier vijfden van de stemmen krijgt.

De toestemming van alle leden is echter vereist:

 • voor de beslissing tot grensoverschrijdende omzetting in een stichting waarbij de bestuurders onbeperkt aansprakelijk zijn voor de schulden van de stichting;
 • indien de stichting nog niet ten minste twee jaar bestaat;
 • indien de statuten bepalen dat zij geen andere rechtsvorm kan aannemen. Deze clausule van de statuten kan slechts worden gewijzigd met toestemming van alle bestuurders.

f) Authentieke notariële akte

De grensoverschrijdende omzetting wordt bepaald in een authentieke akte opgesteld door een notaris bepaald in het voorstel tot omzetting. Deze akte vermeldt de conclusies van het verslag opgesteld door de deskundige en de samenvattende staat van de toestand van het actief en passief van de stichting wordt erbij gevoegd.

g) Aanvraag van attest bij de notaris

De stichting kan de notaris vragen om een attest af te leveren waarin wordt bevestigd dat de handelingen en formaliteiten voorafgaand aan de beslissing tot grensoverschrijdende omzetting werden vervuld.

De notaris kan dit attest echter niet afleveren zolang de schuldeisers die hun rechten geldend hebben gemaakt binnen de beroepstermijn van twee maanden geen genoegdoening hebben gekregen (tenzij hun vorderingen werden afgewezen door een uitvoerbare rechterlijke beslissing).

h) Schrapping uit het Belgisch register van rechtspersonen en inwerkingtreding van de omzetting

De stichting kan alleen worden geschrapt uit het Belgisch register van rechtspersonen als ze het bewijs kan voorleggen van haar inschrijving in het desbetreffende register in het land waarnaar haar zetel wordt overgebracht en op voorlegging van het attest afgeleverd door de notaris.

De grensoverschrijdende omzetting en de statutenwijziging die eruit voortvloeit treden pas in werking vanaf de schrapping van de inschrijving uit het Belgisch register van rechtspersonen.

Immigratieprocedure

Deze procedure is van toepassing op een buitenlandse rechtspersoon die zich wil omzetten in een stichting naar Belgisch recht.

De procedure bestaat uit de volgende stappen:

a) Authentieke notariële akte

Deze transactie moet worden bepaald in een authentieke akte opgesteld door een notaris, waarbij deze buitenlandse rechtspersoon stukken moet voorleggen die bewijzen dat hij de buitenlandse voorschriften die gelden in zijn land van herkomst heeft nageleefd.

b) Neerlegging en publicatie van de authentieke akte en van de statuten

De authentieke akte en de statuten worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is en worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De akte wordt volledig gepubliceerd, van de statuten worden uittreksels gepubliceerd.

c) Inwerkingtreding van de transactie

De grensoverschrijdende omzetting en de statutenwijziging (die eruit voortvloeit) treden pas in werking vanaf de datum van de inschrijving van de stichting in het Belgisch register van rechtspersonen.

In het geval van een omzetting in een stichting van openbaar nut kan deze inschrijving slechts gebeuren na goedkeuring door de Koning.

d) Neerlegging van een boekhoudstaat

Het bestuursorgaan van de buitenlandse rechtspersoon moet bij de Nationale Bank van België een staat neerleggen die de toestand van het actief en passief samenvat en die de vermogenstoestand van de stichting op het ogenblik van de omzetting weerspiegelt.

Die neerlegging gebeurt binnen dertig dagen volgend op de datum van de authentieke akte waarin de omzetting wordt vastgesteld.

Indien die neerlegging niet gebeurt, wordt de schade geleden door derden geacht het gevolg te zijn van dit verzuim, tot het tegendeel bewezen is.

Ook interessant

Tips voor de ondernemer

Je woning beschermen met een verklaring van onbeslagbaarheid

Als zelfstandige kan je je privévermogen op verschillende manieren beschermen tegen aanspraken van je professionele schuldeisers. En dat is nodig, want als je niet meer in staat bent om je beroepsschulden te betalen, kunnen je schuldeisers beslag leggen op je goederen. Dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor je gezin. Dankzij een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning kan je ervoor zorgen dat je professionele schuldeisers geen beslag leggen op je hoofdverblijfplaats. Zo’n verklaring laat je opstellen door de notaris. Meer info? In de rubriek “ondernemen” op Notaris.be vind je er alles over!

Tips voor de ondernemer

Je goederen en die van je partner beschermen met een huwelijkscontract.

Soms kan het voor ondernemers interessant zijn om voor een huwelijkscontract te kiezen met “scheiding van goederen”. Als je in het kader van je zelfstandige activiteit professionele schulden maakt, kan het immers nuttig zijn om de inkomsten gescheiden te houden. Professionele schuldeisers kunnen dan niet raken aan de inkomsten van je partner. Zo bouw je veiligheid in voor wanneer de zaken wat minder goed zouden gaan. Meer weten over het nut van een huwelijkscontract? Informeer je hier op Notaris.be!

Tips voor de ondernemer

Een bedrijf schenken

Elk gewest heeft een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’. In Vlaanderen en Brussel is zo’n schenking onder bepaalde voorwaarden onbelast. Een bedrijfsschenking is een schenking van een eenmanszaak of de aandelen van een vennootschap. In alle gewesten moet je ook een bepaalde periode na de schenking aan een reeks voorwaarden voldoen, als je het fiscaal voordeel wil behouden. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan de notaris. Meer informatie vind je op www.notaris.be

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor