Ondernemingsvormen

Ondernemen kan je met of zonder vennootschap doen. Je keuze zal belangrijke gevolgen hebben. Informeer je daarom goed op voorhand. Heb je nog extra vragen? Twijfel dan niet om een notariskantoor te contacteren.

Vennootschappen

Hier vind je meer informatie over vennootschappen:

 • Wat is een vennootschap?
 • Waarom een vennootschap oprichten?
 • Een onderneming stopzetten
 • Vennootschapsvormen
 • Effectenregister

Verenigingen

Hier vind je meer informatie over een vereniging:

 • vzw
 • ivzw

Stichtingen

Hier vind je meer informatie over een stichting:

 • Private stichting
 • Stichting van openbaar nut

Eenmanszaak

Hier vind je meer informatie over de eenmanszaak:

 • Oprichtingsprocedure
 • Verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning

Bijkantoor

Hier vind je meer informatie over een bijkantoor:

 • De registratieprocedure

Waarom een vennootschap oprichten?

Rechtspersoonlijkheid

In tegenstelling tot een eenmanszaak, heeft een vennootschap in de meeste gevallen rechtspersoonlijkheid. Rechtspersoonlijkheid houdt in dat de vennootschap een zelfstandige juridische entiteit is, die losstaat van haar oprichters, aandeelhouders of bestuurders. Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid blijft bijgevolg ook na overlijden van haar aandeelhouders bestaan, of kan omgekeerd ook tijdens het leven van die aandeelhouders ontbonden worden. Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid is dus een op zichzelf staand geheel, met een eigen naam en met eigen rechten en plichten.

Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid ontstaat echter niet vanzelf. Om de rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, moet de vennootschap worden opgericht in een oprichtingsakte, moeten haar statuten worden neergelegd en moet de oprichtingsakte worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Op die manier zijn derden op de hoogte van het bestaan van de vennootschap.

Samenwerkingscontract

Een vennootschap kan worden beschouwd als een samenwerkingscontract, waarbij verschillende personen een inbreng doen en vervolgens de winsten van de economische activiteiten onder elkaar verdelen. De vennootschap vormt als dusdanig de juridische basis waarin de aandeelhouders hun samenwerking organiseren. De statuten van de vennootschap leggen de spelregels van de samenwerking vast en vormen het juridisch kader voor de aandeelhouders.

Beperkte aansprakelijkheid

Om te vermijden dat de ondernemersactiviteit een groot risico met zich meebrengt voor hun privévermogen, proberen ondernemers hun verantwoordelijkheid te beperken en de aanspraken van schuldeisers van de vennootschap op hun persoonlijk vermogen te beteugelen. Als je als ondernemer wil vermijden dat schuldeisers je eigen vermogen kunnen aanspreken voor schulden van de vennootschap, kan je kiezen voor een vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid. In dit type van vennootschap kunnen de aandeelhouders in principe enkel verliezen wat ze zelf in de vennootschap hebben ingebracht.

Continuïteit van de onderneming

Indien je als ondernemer met een eenmanszaak overlijdt, komt de onderneming onverdeeld bij de erfgenamen terecht, die op die manier mede-eigenaars van de zaak worden. Volgens de wet kan elke mede-eigenaar echter op elk moment zijn eigen deel in de erfenis opeisen, waardoor de eenmanszaak verdeeld of verkocht kan worden. Deze regeling maakt de eenmanszaak kwetsbaar bij overlijden van de ondernemer.

Aan dit probleem kan je tegemoet komen door je onderneming in een vennootschap onder te brengen. Bij overlijden zal er nog steeds een onverdeeldheid tussen de erfgenamen ontstaan, maar deze zal betrekking hebben op de aandelen van de overleden persoon in de onderneming. De statuten van de vennootschap kunnen daarnaast ook voorzien wat er moet gebeuren met de onverdeelde aandelen. Ondernemers hebben dus meer ruimte om de overgang van hun vennootschap te organiseren.

Het oprichten van een vennootschap kan zo helpen om betwistingen tussen erfgenamen te voorkomen.

Fiscaliteit

Veel ondernemers zetten de stap naar een vennootschap om fiscale redenen.   In het algemeen kan je stellen dat de hoogste aanslagvoet in de vennootschapsbelasting veel lager ligt dan die in de personenbelasting (waar men als eenmanszaak onder valt). Bovendien valt de omschakeling naar een vennootschap fiscaal voordeliger uit in de mate dat je het grootste deel van de winst in je vennootschap houdt. De vennootschapsbelasting is voorbehouden voor de vennootschappen, associaties, organismen en andere instellingen, die:

 • ‘Rechtspersoonlijkheid’ bezitten;
 • Hun fiscale woonplaats in België hebben;
 • Een onderneming exploiteren of zich toeleggen op verrichtingen van winstgevende aard
Sociaal statuut

Wie een eenmanszaak heeft, wordt beschouwd als een zelfstandige met een eigen sociaal statuut en een specifieke sociale zekerheidsregeling. Ook in een vennootschap worden de zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten als zelfstandigen beschouwd. Zij zijn dus onderworpen aan eenzelfde statuut.

Wie bestuurder is in een besloten of naamloze vennootschap, kan die functie niet uitoefenen in een werknemersstatuut. Een andere functie, die losstaat van je taak als bestuurder, kan je wel nog als werknemer uitoefenen, op voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst betrekking heeft op een functie die duidelijk te onderscheiden is van de bestuurdersfunctie en dat deze functie in ondergeschikt verband wordt uitgeoefend. Uiteraard moet er dan – naast de bestuurdersvergoeding – eveneens een loon worden toegekend voor de gepresteerde arbeid in de andere functie.

StartMyBusiness

Onderneming stopzetten


Je kan je vennootschap op drie manieren ontbinden:

 • door een ontbinding van rechtswege (bv. na het verstrijken van de duur van de vennootschap);
 • door een gerechtelijke beslissing;
 • op vrijwillige wijze door een beslissing van de aandeelhouders.

Tijdens de ontbinding verkoopt een vereffenaar de activa van de vennootschap om de schuldeisers uit te betalen met de opbrengst. Het saldo dat nog overblijft na uitbetaling van de schuldeisers, komt toe aan de aandeelhouders van de vennootschap. Door de afsluiting van de vereffening verliest de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid en houdt zij op te bestaan.

Een vrijwillige ontbinding kan ook op eenvoudige wijze plaatsvinden door de procedure van ontbinding en vereffening in één akte. Dit houdt in dat de aandeelhouders unaniem beslissen tot ontbinding op een ogenblik dat alle schulden al werden uitbetaald aan de schuldeisers. Er wordt geen vereffenaar aangewezen en de overgebleven activa komen na de ontbinding automatisch toe aan de aandeelhouders.

Daarnaast kan de ondernemingsrechtbank de vennootschap ook failliet verklaren. De rechtbank spreekt de faillietverklaring uit indien de vennootschap haar schulden niet meer kan betalen en geen krediet meer krijgt van haar schuldeisers.

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor