Ontbinding en vereffening van een vennootschap

Wat zijn de stappen?

Wanneer een vennootschap haar activiteit wenst stop te zetten, moet zij overgaan tot haar ontbinding en haar vereffening. Het gaat om twee noodzakelijke stappen.

1

De ontbinding

De ontbinding is de beslissing om de activiteit van de vennootschap stop te zetten. Deze beslissing kan in het geval van een vennootschap met beperkte duur nog vóór de einddatum van de vennootschap genomen worden. Deze ontbinding brengt de facto de vereffening van de vennootschap met zich mee.

Een vennootschap kan op drie manieren ontbonden worden: 

De ontbinding resulteert uit de wil van de vennoten.

De stappen van een vrijwillige ontbinding van een vennootschap zijn de volgende:

1. Verslag van het bestuursorgaan
2. Verslag van een deskundige
3. Terbeschikkingstelling van de verslagen en de staat voor de vennoten
4. Agenda van de algemene vergadering en oproeping
5. Beslissing van de algemene vergadering
6. Notulen van de algemene vergadering
7. Authentieke akte opgemaakt door de notaris

Bij beslissing van de ondernemingsrechtbank.

Dat is het geval wanneer de vennootschap voor een beperkte duur werd opgericht en deze duur verstreken is of wanneer de statuten van de vennootschap een voorwaarde bevatten en deze voorwaarde vervuld wordt (bv. het overlijden van een vennoot leidt tot de ontbinding van de vennootschap).

2

De vereffening

De vereffening is de stap waardoor:

  • de activa van de vennootschap te gelde te maken (dat kan gebeuren in de vorm van een verkoop van de goederen in het bezit van de vennootschap, maar ook door het invorderen van de bedragen die door de schuldenaars aan de vennootschap verschuldigd zijn);
  • over te gaan tot de aanzuivering en de betaling, indien mogelijk, van alle schuldvorderingen van de vennootschap.

 

 

Aan de ontbinding van een vennootschap beginnen

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor