Splitsing

Vormen van splitsing

 • Splitsing door opslorping: transactie waarbij een vennootschap ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar volledige vermogen, actief en passief, overdraagt aan meerdere vennootschappen, middels toewijzing aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap van de aandelen van de begunstigde vennootschappen van de inbrengen die het gevolg zijn van de splitsing, en in voorkomend geval, van een compensatie in contanten die niet hoger is dan één tiende van de nominale waarde van de toegewezen aandelen, of bij gebrek aan nominale waarde, van hun boekhoudkundige pariteit.
 • Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen: transactie waarbij een vennootschap ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, haar volledige vermogen, actief en passief, overdraagt aan meerdere vennootschappen, middels toewijzing aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap van de aandelen van de nieuwe vennootschappen, en in voorkomend geval, van een compensatie in contanten die niet hoger is dan één tiende van de nominale waarde van de toegewezen aandelen, of bij gebrek aan nominale waarde, van hun boekhoudkundige pariteit.

Procedure

In geval van splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap: oprichting van een nieuwe vennootschap

De nieuwe vennootschap wordt opgericht conform de voorwaarden die het Wetboek van Vennootschappen oplegt voor de vorm van de gekozen vennootschap. Op straffe van nietigheid gebeurt deze oprichting door middel van een authentieke akte, waarin de conclusies van het verslag van de commissaris (of de revisor of accountant) worden overgenomen, indien dergelijk verslag bestaat. 

Splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen

Het bestuursorgaan van de vennootschap(pen) die deelneemt/deelnemen aan de splitsing stelt/stellen een splitsingsvoorstel op.  Dit kan gebeuren door middel van een authentieke akte of van een onderhandse akte.

Het splitsingsvoorstel bevat de verplichte vermeldingen, met name: 

 1. de rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te splitsen vennootschap en van de nieuwe vennootschappen;
 2. het verslag van de uitwisseling van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de compensatie in contanten;
 3. de modaliteiten voor de overhandiging van de aandelen van de nieuwe vennootschappen;
 4. de datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals alle bijzondere modaliteiten met betrekking tot dit recht;
 5. de datum vanaf wanneer de transacties van de te splitsen vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van een van de nieuwe vennootschappen. Die datum kan niet vroeger zijn dan de eerste dag volgend op de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekeningen van de betrokken vennootschappen reeds werden goedgekeurd;
 6. de rechten die door de nieuwe vennootschappen worden verleend aan de vennoten of aandeelhouders van de te splitsen vennootschap die genieten van speciale rechten en aan de houders van andere effecten dan aandelen of de voorwaarden die voor hen worden voorgesteld;
 7. de bezoldiging toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de accountants voor het opstellen van het verslag;
 8. alle bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de splitsing;
 9. de nauwkeurige beschrijving en verdeling van de actieve en passieve vermogenselementen die moeten worden overgedragen aan elk van de nieuwe vennootschappen;
 10. de verdeling onder de vennoten of aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de nieuwe vennootschappen, evenals het criterium waarop deze verdeling steunt;
 11. de naam en de standplaats van de instrumenterende notaris (indien een buitenlandse vennootschap betrokken is bij de transactie).

Neerlegging en publicatie van het splitsingsvoorstel

Iedere vennootschap die deelneemt aan de splitsing moet dit voorstel neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank voor haar zetel en het publiceren (als uittreksel of vermelding). Die neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken voor de splitsingsbeslissing van de algemene vergadering.

Verslag van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan stelt vervolgens een “gedetailleerd schriftelijk verslag [op] dat de vermogenstoestand van de te splitsen vennootschappen uiteenzet en vanuit juridisch en economisch oogpunt, de opportuniteit van de splitsing, de voorwaarden, de modaliteiten en de gevolgen van de splitsing uitlegt en rechtvaardigt, evenals de methodes die worden toegepast voor het bepalen van de uitwisselingsverhouding van de aandelen, het relatieve belang dat wordt toegekend aan deze methodes, de evaluatie die elke methode krijgt, de eventueel vastgestelde problemen, en de voorgestelde uitwisselingsverhouding”.

In het kader van een splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap geldt die verplichting slechts wanneer de aandelen van de nieuwe vennootschap worden toegewezen aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig met hun rechten op het kapitaal van die vennootschap.

In het kader van een splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap kunnen de aandeelhouders of vennoten van de nieuwe vennootschap bovendien unaniem beslissen om dergelijk verslag niet op te stellen. In dit geval moet deze wens op de agenda van de algemene vergadering worden geplaatst.

Verslag van de commissaris, de revisor of de accountant

De commissaris of, indien er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of de accountant aangesteld door het bestuursorgaan, stelt een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel op.

In dit verslag moet de deskundige ten minste verklaren of de uitwisselingsverhouding volgens hem al dan niet relevant en redelijk is, en moet hij de methodes vermelden die werden gebruikt voor het bepalen van de voorgestelde uitwisselingsverhouding en of die methodes in dit geval geschikt zijn, en vermelden hoe elk van die methodes geëvalueerd werd, waarbij advies wordt verleend over het relatieve belang dat wordt verleend aan die methodes bij het bepalen van de weerhouden waarde.

De aandeelhouders of vennoten van de te splitsen vennootschap kunnen unaniem beslissen om dergelijk verslag niet te vragen. In dit geval moet die wens op de agenda van de algemene vergadering worden geplaatst.

Belangrijke wijziging aan het vermogen tussen het splitsingsvoorstel en de laatste AV die zich uitspreekt over de splitsing

Indien zich een belangrijke wijziging aan het vermogen voordoet tussen het splitsingsvoorstel en de laatste algemene vergadering met betrekking tot deze splitsing, moeten de bestuursorganen van alle vennootschappen die betrokken zijn bij deze splitsing de algemene vergadering van hun vennootschap, evenals de bestuursorganen van alle andere vennootschappen die betrokken zijn bij de splitsing, hierover inlichten.

In het kader van een splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap moet dit slechts gebeuren wanneer de aandelen van de nieuwe vennootschap worden toegewezen aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig met hun rechten op het kapitaal van die vennootschap

De aandeelhouders of vennoten van de gesplitste vennootschap kunnen unaniem beslissen om dergelijke informatie niet te verlenen. In dit geval moet deze wens op de agenda van de algemene vergadering worden geplaatst.

Oproeping voor de algemene vergadering

Dit zijn de verplichte formaliteiten voorafgaand aan de algemene vergadering van elke vennootschap:

 • De agenda moet het splitsingsvoorstel en de bovenvermelde verslagen vermelden, evenals de mogelijkheid waarover de aandeelhouders of vennoten beschikken om kosteloos een kopie van die documenten te verkrijgen;
 • De agenda wordt een maand voor de algemene vergadering verstuurd naar de aandeelhouders of vennoten.

Splitsingsbesluit door de algemene vergadering

Behalve indien de statutaire bepalingen strengere regels opleggen, beslist de algemene vergadering over de splitsing van de vennootschap conform de volgende regels voor aanwezigheden en meerderheid:

 • Zij die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering moeten ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, of indien de vennootschap geen kapitaal heeft, de helft van het aantal uitgegeven aandelen. Indien die voorwaarde niet vervuld is, is een nieuwe oproeping noodzakelijk. De tweede vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen;
 • Een splitsingsvoorstel wordt slechts goedgekeurd indien het drie vierden van de stemmen krijgt, zonder dat de onthoudingen worden meegerekend (behalve bij een CommV en een MS is het stemrecht van de vennoten en aandeelhouders evenredig met hun deel in het maatschappelijk vermogen en wordt het aanwezigheidsquorum berekend in verhouding tot het maatschappelijk vermogen)

Opgelet: indien de vennootschap beschikt over meerdere klassen van aandelen (of andere effecten) en indien de splitsing een wijziging van de rechten verbonden aan die effecten met zich meebrengt, moeten de bovenvermelde aanvullende voorwaarden worden nageleefd.

Bovendien is het akkoord van alle vennoten of aandeelhouders vereist bij een VOF en bij de te splitsen vennootschap wanneer de begunstigde vennootschap (ongeacht of het gaat om een nieuwe vennootschap) een VOF of een CommV is. 

In een CommV is bovendien het akkoord van alle commanditaire vennoten vereist.

Indien de verdeling van de aandelen van de nieuwe vennootschap tussen de vennoten of aandeelhouders van de te splitsen vennootschap niet evenredig met hun rechten op het kapitaal van de vennootschap gebeurt, moet de beslissing van de algemene vergadering van de te splitsen vennootschap unaniem worden genomen.

Bijzonder geval in het kader van een splitsing door opslorping: de algemene vergadering van de te splitsen vennootschap moet geen goedkeuring verlenen wanneer de begunstigde vennootschappen samen alle aandelen van de te splitsen vennootschap bezitten, evenals alle andere effecten die stemrecht geven op de algemene vergadering van de te splitsen vennootschap.  In dit geval en mits naleving van bepaalde voorwaarden, kan het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap zich uitspreken over de goedkeuring van de splitsing (dus in de plaats van de AV). 

Notulen van de algemene vergadering middels authentieke akte

De notulen van de algemene vergadering (waarin de splitsing wordt vastgesteld) moeten worden opgesteld door middel van een authentieke akte.

Die akte moet ook de conclusies uit het verslag van de commissaris, revisor of accountant bevatten indien dergelijk verslag werd opgesteld.

Totstandkoming van de splitsing

In het kader van de splitsing door opslorping komt de splitsing tot stand wanneer alle overeenkomstige beslissingen genomen binnen alle betrokken vennootschappen zijn uitgevoerd.

In het kader van de splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, komt de splitsing tot stand wanneer de nieuwe vennootschappen opgericht zijn.

Neerlegging en publicatie van de authentieke akte

Een kopie van een uittreksel uit de authentieke akten waarin de splitsingsbesluiten werden vastgesteld (en in voorkomend geval van de authentieke oprichtingsakte van de nieuwe vennootschap) wordt neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

De gecoördineerde tekst van de gewijzigde statuten wordt ook neergelegd in de online databank (COSTA).

De uittreksels worden gelijktijdig gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ook interessant

Tips voor de ondernemer

Je woning beschermen met een verklaring van onbeslagbaarheid

Als zelfstandige kan je je privévermogen op verschillende manieren beschermen tegen aanspraken van je professionele schuldeisers. En dat is nodig, want als je niet meer in staat bent om je beroepsschulden te betalen, kunnen je schuldeisers beslag leggen op je goederen. Dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor je gezin. Dankzij een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning kan je ervoor zorgen dat je professionele schuldeisers geen beslag leggen op je hoofdverblijfplaats. Zo’n verklaring laat je opstellen door de notaris. Meer info? In de rubriek “ondernemen” op Notaris.be vind je er alles over!

Tips voor de ondernemer

Je goederen en die van je partner beschermen met een huwelijkscontract.

Soms kan het voor ondernemers interessant zijn om voor een huwelijkscontract te kiezen met “scheiding van goederen”. Als je in het kader van je zelfstandige activiteit professionele schulden maakt, kan het immers nuttig zijn om de inkomsten gescheiden te houden. Professionele schuldeisers kunnen dan niet raken aan de inkomsten van je partner. Zo bouw je veiligheid in voor wanneer de zaken wat minder goed zouden gaan. Meer weten over het nut van een huwelijkscontract? Informeer je hier op Notaris.be!

Tips voor de ondernemer

Een bedrijf schenken

Elk gewest heeft een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’. In Vlaanderen en Brussel is zo’n schenking onder bepaalde voorwaarden onbelast. Een bedrijfsschenking is een schenking van een eenmanszaak of de aandelen van een vennootschap. In alle gewesten moet je ook een bepaalde periode na de schenking aan een reeks voorwaarden voldoen, als je het fiscaal voordeel wil behouden. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan de notaris. Meer informatie vind je op www.notaris.be

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor