Andere vennootschapsvormen (SE, SCE, EESV)

Naast de klassieke Belgische rechtsvormen, bestaan er ook drie vormen die voortvloeien uit de Europese regelgeving. Zoals hun naam doet vermoeden, worden deze rechtsvormen steeds gekenmerkt door een lidstaatoverschrijdend aspect. Het gaat met name om de Europese vennootschap of societas europaea (SE), de Europese coöperatieve vennootschap of societas cooperativa europaea (SCE) en het Europees economisch samenwerkingsverband (EESV).

  • De SE is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvoor een minimumkapitaal van 120.000 euro vereist is. Deze vorm wordt op vennootschapsrechtelijk vlak geregeld door een Europese verordening en het Belgische vennootschapsrecht, dat in ondergeschikte orde van toepassing is.
  • De SCE is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvoor een minimumkapitaal van 30.000 euro vereist is. Aangezien de SCE een coöperatieve vennootschap is, bestaat haar doel erin aan de behoeften van haar leden te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen.
  • Het EESV is geen vennootschap maar een samenwerkingsverband met minstens twee leden uit minstens twee verschillende lidstaten, die persoonlijk instaan voor de schulden van het EESV. Het doel van het EESV bestaat erin de bedrijvigheid van haar leden te vergemakkelijken, ontwikkelen of verbeteren.

Oprichtingsformaliteiten

De oprichting van een SE en een SCE gebeurt steeds bij authentieke akte. Een EESV kan bij authentieke akte, maar ook bij onderhandse akte worden opgericht.

De drie Europese rechtsvormen krijgen pas rechtspersoonlijkheid op de dag van hun inschrijving in het rechtspersonenregister, dat deel uitmaakt van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bestuur

Een SE kan bestuurd worden door een monistisch of duaal bestuursorgaan. Net zoals in de NV, zullen de aandeelhouders dus in de statuten moeten kiezen tussen een raad van bestuur enerzijds, of een directieraad en een raad van toezicht anderzijds. De benoeming van de leden van het bestuursorgaan wordt geregeld bij Europese verordening.

Het bestuur van een SCE is gelijkaardig aan dat van een SE. In de statuten kan de keuze gemaakt worden tussen een monistisch systeem met een raad van bestuur, of een duaal systeem met een directieraad en een raad van toezicht.

Een EESV wordt bestuurd door één of meer natuurlijke personen. Ze worden benoemd in de oprichtingsovereenkomst of in een later besluit van de ledenvergadering. Net als in de BV, heeft iedere bestuurder in principe een individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Online oprichtingsprocedure

Ook de oprichting van een SE, SCE of EESV kan vandaag volledig online en op afstand via een notaris!

  • Deze oprichting is op vandaag echter nog niet ondersteund door dit platform via een volledig begeleid traject. Neem daarom contact op met je notaris, bijvoorbeeld per e-mail, om de voorbereidende zaken te regelen en het ontwerp van oprichtingsakte te laten voorbereiden. De notaris zal je daarna een moment voorstellen om een videoconferentie met je te houden en je een link sturen om tijdens die videoconferentie de akte op elektronische wijze te ondertekenen
  • Ook voor deze oprichting moet je zeker nagaan of alle oprichters of, indien zij vertegenwoordigd zullen worden via volmacht, hun vertegenwoordigers beschikken over een erkend eIDAS-conform identificatiemiddel.

Heb je een eIDAS-conform identificatiemiddel, maar nog geen compatibele elektronische handtekening voor de ondertekening, zoals de Belgische eID of itsme? Geen probleem, dan voorziet dit platform in een online procedure om dergelijk elektronisch handtekeningscertificaat voor jou aan te maken.

Ook interessant

Tips voor de ondernemer

Je woning beschermen met een verklaring van onbeslagbaarheid

Als zelfstandige kan je je privévermogen op verschillende manieren beschermen tegen aanspraken van je professionele schuldeisers. En dat is nodig, want als je niet meer in staat bent om je beroepsschulden te betalen, kunnen je schuldeisers beslag leggen op je goederen. Dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor je gezin. Dankzij een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning kan je ervoor zorgen dat je professionele schuldeisers geen beslag leggen op je hoofdverblijfplaats. Zo’n verklaring laat je opstellen door de notaris. Meer info? In de rubriek “ondernemen” op Notaris.be vind je er alles over!

Tips voor de ondernemer

Je goederen en die van je partner beschermen met een huwelijkscontract.

Soms kan het voor ondernemers interessant zijn om voor een huwelijkscontract te kiezen met “scheiding van goederen”. Als je in het kader van je zelfstandige activiteit professionele schulden maakt, kan het immers nuttig zijn om de inkomsten gescheiden te houden. Professionele schuldeisers kunnen dan niet raken aan de inkomsten van je partner. Zo bouw je veiligheid in voor wanneer de zaken wat minder goed zouden gaan. Meer weten over het nut van een huwelijkscontract? Informeer je hier op Notaris.be!

Tips voor de ondernemer

Een bedrijf schenken

Elk gewest heeft een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’. In Vlaanderen en Brussel is zo’n schenking onder bepaalde voorwaarden onbelast. Een bedrijfsschenking is een schenking van een eenmanszaak of de aandelen van een vennootschap. In alle gewesten moet je ook een bepaalde periode na de schenking aan een reeks voorwaarden voldoen, als je het fiscaal voordeel wil behouden. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan de notaris. Meer informatie vind je op www.notaris.be

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor