Maatschap

De maatschap is de enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Het komt neer op een overeenkomst tussen twee of meer personen. In de maatschapsovereenkomst verbinden de vennoten zich ertoe om een inbreng in gemeenschap te brengen om een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren.  Er is geen minimumkapitaal vereist, maar door de inbreng van de vennoten heeft de maatschap wel een vermogen dat in collectieve eigendom toebehoort aan de leden van de maatschap.

De vennoten van een maatschap zijn met hun privévermogen hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Oprichtingsformaliteiten

De maatschap wordt opgericht door een overeenkomst tussen de vennoten. De oprichting van een maatschap kan zowel zonder als met een authentieke akte gebeuren. De statuten van de maatschap moeten niet worden gepubliceerd.

Bestuur

Een maatschap kan worden bestuurd door één of meer zaakvoerders. Dit kunnen zowel de vennoten zelf zijn als derde personen aan wie het bestuur wordt opgedragen. De zaakvoeders kunnen worden benoemd in de oprichtingsovereenkomst of bij een later besluit van de vennoten.

Tenzij er andere afspraken werden gemaakt, wordt de vennootschap door alle vennoten bestuurd. Tegenover derden zijn de vennoten verbonden door de daad van één van hen of van de zaakvoerder, voor zover de handeling valt binnen de perken van diens bevoegdheid.

De akte van benoeming stelt de bevoegdheden van de zaakvoerders vast. De zaakvoerders hebben de hoedanigheid van lasthebber en kunnen hun taken afzonderlijk verrichten, tenzij de overeenkomst of de akte van benoeming bepaalt dat zij gezamenlijk moeten handelen.

Ook interessant

Tips voor de ondernemer

Je woning beschermen met een verklaring van onbeslagbaarheid

Als zelfstandige kan je je privévermogen op verschillende manieren beschermen tegen aanspraken van je professionele schuldeisers. En dat is nodig, want als je niet meer in staat bent om je beroepsschulden te betalen, kunnen je schuldeisers beslag leggen op je goederen. Dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor je gezin. Dankzij een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning kan je ervoor zorgen dat je professionele schuldeisers geen beslag leggen op je hoofdverblijfplaats. Zo’n verklaring laat je opstellen door de notaris. Meer info? In de rubriek “ondernemen” op Notaris.be vind je er alles over!

Tips voor de ondernemer

Je goederen en die van je partner beschermen met een huwelijkscontract.

Soms kan het voor ondernemers interessant zijn om voor een huwelijkscontract te kiezen met “scheiding van goederen”. Als je in het kader van je zelfstandige activiteit professionele schulden maakt, kan het immers nuttig zijn om de inkomsten gescheiden te houden. Professionele schuldeisers kunnen dan niet raken aan de inkomsten van je partner. Zo bouw je veiligheid in voor wanneer de zaken wat minder goed zouden gaan. Meer weten over het nut van een huwelijkscontract? Informeer je hier op Notaris.be!

Tips voor de ondernemer

Een bedrijf schenken

Elk gewest heeft een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’. In Vlaanderen en Brussel is zo’n schenking onder bepaalde voorwaarden onbelast. Een bedrijfsschenking is een schenking van een eenmanszaak of de aandelen van een vennootschap. In alle gewesten moet je ook een bepaalde periode na de schenking aan een reeks voorwaarden voldoen, als je het fiscaal voordeel wil behouden. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan de notaris. Meer informatie vind je op www.notaris.be

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor