VOF en Comm.V

De vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (Comm.V.) zijn varianten van de maatschap mét rechtspersoonlijkheid. In de VOF zijn alle vennoten onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

De Comm.V telt dan weer twee soorten vennoten:

  • de werkende of gecommanditeerde vennoten die onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap;
  • De stille of commanditaire vennoten die enkel aansprakelijk zijn ten belope van hun inbreng.

Doordat de VOF en de Comm.V rechtspersoonlijkheid hebben, hebben deze vennootschapsvormen een eigen vermogen dat afgescheiden is van het vermogen van de vennoten.

Oprichtingsformaliteiten

Net als in de maatschap, kan de oprichting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap met of zonder authentieke akte gebeuren. De oprichtingsakte moet hoe dan ook bekendgemaakt worden.

Bestuur

Net als de maatschap, kunnen de vennootschap onder firma of de commanditaire vennootschap bestuurd worden door één of meer zaakvoerders. Dit kunnen de vennoten zelf zijn, of derde personen aan wie het bestuur wordt opgedragen. In de commanditaire vennootschap zal men wel rekening moeten houden met de regel dat de stille vennoten geen enkele daad van bestuur mogen verrichten.

Tenzij er andere afspraken werden gemaakt, wordt de vennootschap door alle vennoten bestuurd. Tegenover derden zijn de vennoten enkel verbonden door de daad van één van hen of van de zaakvoerder, voor zover de handeling valt binnen de perken van diens bevoegdheid.

De bevoegdheden van de zaakvoerders worden vastgesteld door de akte van benoeming. De zaakvoerders hebben de hoedanigheid van lasthebber en kunnen hun taken afzonderlijk verrichten, tenzij de overeenkomst of de akte van benoeming bepaalt dat zij gezamenlijk moeten handelen.

Online oprichtingsprocedure

Ook een VOF of Comm.V kan vandaag volledig online en op afstand opgericht worden via een notaris!

  • Deze oprichting is op vandaag echter nog niet ondersteund door dit platform via een volledig begeleid traject. Neem daarom contact op met je notaris, bijvoorbeeld per e-mail, om de voorbereidende zaken te regelen. De notaris kan dan  het ontwerp van oprichtingsakte voorbereiden. Hij zal je daarna een moment voorstellen om een videoconferentie met je te houden en je een link sturen om tijdens die videoconferentie de akte op elektronische wijze te ondertekenen
  • Ook voor deze oprichting moet je nagaan of alle oprichters of, indien zij vertegenwoordigd zullen worden via volmacht, hun vertegenwoordigers beschikken over een erkend eIDAS-conform identificatiemiddel.

Heb je een eIDAS-conform identificatiemiddel, maar nog geen compatibele elektronische handtekening voor de ondertekening, zoals de Belgische eID of itsme? Geen probleem, dan voorziet dit platform in een online procedure om dergelijk elektronisch handtekeningscertificaat voor jou aan te maken.

Ook interessant

Tips voor de ondernemer

Je woning beschermen met een verklaring van onbeslagbaarheid

Als zelfstandige kan je je privévermogen op verschillende manieren beschermen tegen aanspraken van je professionele schuldeisers. En dat is nodig, want als je niet meer in staat bent om je beroepsschulden te betalen, kunnen je schuldeisers beslag leggen op je goederen. Dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor je gezin. Dankzij een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning kan je ervoor zorgen dat je professionele schuldeisers geen beslag leggen op je hoofdverblijfplaats. Zo’n verklaring laat je opstellen door de notaris. Meer info? In de rubriek “ondernemen” op Notaris.be vind je er alles over!

Tips voor de ondernemer

Je goederen en die van je partner beschermen met een huwelijkscontract.

Soms kan het voor ondernemers interessant zijn om voor een huwelijkscontract te kiezen met “scheiding van goederen”. Als je in het kader van je zelfstandige activiteit professionele schulden maakt, kan het immers nuttig zijn om de inkomsten gescheiden te houden. Professionele schuldeisers kunnen dan niet raken aan de inkomsten van je partner. Zo bouw je veiligheid in voor wanneer de zaken wat minder goed zouden gaan. Meer weten over het nut van een huwelijkscontract? Informeer je hier op Notaris.be!

Tips voor de ondernemer

Een bedrijf schenken

Elk gewest heeft een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’. In Vlaanderen en Brussel is zo’n schenking onder bepaalde voorwaarden onbelast. Een bedrijfsschenking is een schenking van een eenmanszaak of de aandelen van een vennootschap. In alle gewesten moet je ook een bepaalde periode na de schenking aan een reeks voorwaarden voldoen, als je het fiscaal voordeel wil behouden. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan de notaris. Meer informatie vind je op www.notaris.be

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor