Besloten vennootschap

De besloten vennootschap (BV) vertoont een aantal kenmerken van een personenvennootschap, aangezien de focus bij deze vennootschap voornamelijk ligt op de identiteit van de individuele aandeelhouders. Met wie je samenwerkt staat centraal, zodat het bij een BV veel makkelijker is om in de statuten te bepalen wie wel of niet aandeelhouder mag worden van de vennootschap. Het zijn voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen die kiezen voor de vorm van een BV.

De BV is ook flexibeler dan zijn voorganger, de BVBA. De wet laat namelijk op verschillende plaatsen toe om statutair af te wijken, zodat je meer een vennootschap op maat kan maken.

Een BV richt je op met een authentieke akte bij een notaris.

Oprichtingsformaliteiten

Oprichters

Een BV kan je alleen oprichten of met meerdere personen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een BV oprichten.

Financieel plan

Wil je een BV oprichten dan moet je een financieel plan opstellen. In het financieel plan zet je uiteen welke financieringsbronnen je zal gebruiken om de BV van een vermogen te voorzien. Dit financieel plan heeft een wettelijk verplichte minimuminhoud. Het financieel plan is een belangrijk document omdat een rechter het zal gebruiken bij het beoordelen van oprichtersaansprakelijkheid in het geval van een faillissement. Om die reden laten oprichters zich vaak bijstaan door een cijferberoeper voor het opstellen van een financieel plan. Voorbeelden ontbreken (bv. een accountant, een bedrijfsrevisor). Je financieel plan overhandig je aan een notaris, die het verder zal bewaren.

Gaat je BV failliet dan zal je met het financieel plan kunnen bewijzen dat je voldoende hebt nagedacht over de risico’s van je onderneming en de financieringsbronnen die voor een dergelijke activiteit nodig zou hebben.

Inbreng

Voor elk aandeel in de BV, zal je wel iets moeten inbrengen. Je kan overgaan tot een inbreng in geld, natura of in nijverheid (zoals arbeid of knowhow). Bij een inbreng in natura of in nijverheid zal een bedrijfsrevisor de inbreng wel moeten waarderen.

Een echt minimumvermogen is er niet bij de BV, al ben je wel verplicht om een BV van een kennelijk toereikend aanvangsvermogen te voorzien. Heeft je BV een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen om gedurende twee jaar haar activiteiten uit te oefenen, dan draag je oprichtersaansprakelijkheid als een rechter binnen de drie jaar na de oprichting het faillissement uitspreekt van de BV.

Als aandeelhouder is je oprichtersaansprakelijkheid wel beperkt tot de inbreng waartoe je je hebt verbonden bij de oprichting. Het is mogelijk om als oprichter geen oprichtersaansprakelijkheid te dragen als je bij de akte verschijnt als gewone inschrijver, al zijn er wel voorwaarden aan verbonden. Gewone inschrijvers mogen samen niet meer dan twee derde van de aandelen bezitten, moeten overgaan tot inbreng in geld en mogen niet rechtstreeks of onrechtstreeks van een bijzonder voordeel genieten.

Statuten

De statuten vormen de basis van de oprichtingsakte van je vennootschap. In zekere zin zijn het de fundamenten van je vennootschap, zoals een huwelijkscontract voor een paar. In dit document wordt vastgelegd hoe de vennootschap zal werken en wat de rechten en plichten van de verschillende partijen zijn. Ook hier kun je een aantal keuzes maken die afwijken van de wettelijke standaardregels. Wanneer een ondernemer een naamloze vennootschap (NV), besloten vennootschap (BV) of commanditaire vennootschap (CV) opricht, moet de oprichtingsakte worden opgesteld door een notaris. Dit is niet het geval voor een maatschap.

Welke aspecten beschrijft de notaris in de statuten?

De statuten van een BV vormen een weergave van de spelregels waaraan de vennootschap is onderworpen. Juridisch-technisch is het echter veel complexer, omdat afhankelijk van het geval de statuten ook de rechten en verplichtingen kunnen regelen tussen aandeelhouders onderling, tussen aandeelhouders en de vennootschap, tussen bestuurders en de vennootschap en tussen de vennootschap en andere derden. Hierbij moeten de statuten wel de wet naleven.

Je moet een aantal zaken verplicht opnemen in je statuten. Dit is om derden een minimum aan informatie te geven. Zo zijn ze beter beschermd.

We geven een korte schets van deze wettelijk verplichte statutaire vermeldingen. Voor zover de wet dit toelaat, kunnen partijen bijkomende zaken regelen in hun statuten.

1. Wettelijk verplichte statutaire vermeldingen

a) Rechtsvorm, naam en zetel

De statuten vermelden de rechtsvorm van de vennootschap (BV) en haar naam. Deze naam dient uniek te zijn, aangezien een rechtspersoon een naam moet voeren die verschilt van elke andere rechtspersoon.

In de statuten neem je ook het gewest op waar de zetel van de vennootschap is gelegen. Het is toegestaan om het adres van de BV niet in de statuten op te nemen, maar enkel bekend te maken bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zo kan het daarna gemakkelijker gewijzigd worden indien nodig.

b) aandelen

De statuten vermelden ook een aantal zaken over de aandelen.

Zo moet je het aantal uitgegeven aandelen vermelden en de eventuele overdrachtsbeperkingen. Zijn er soorten van aandelen dan vermeld je ook nog eens per soort het aantal aandelen, de eventuele overdrachtsbeperkingen en de rechten per soort.

Het standaardmodel dat je op dit platform terugvindt bevat geen regelingen voor overdrachtsbeperkingen of soorten aandelen. Soorten aandelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op aandelen met verschillend stemrecht, verschillende winstdeelname of andere specifieke regelingen. Raadpleeg je notaris voor clausules op maat indien deze mogelijkheden je aanspreken.

c) Duur
In de statuten schrijf je ook in of je BV een onbepaalde of een bepaalde duur heeft. De standaard is een onbepaalde duur.

d) Boekjaar
In de statuten van je BV vermeld je wat de aanvangsdatum is van het boekjaar en wat de einddatum is van het boekjaar.

e) Bestuurders en hun bevoegdheden
Ongeacht of een BV wordt bestuurd door één of meer bestuurders, je zal een aantal zaken moeten vermelden in de statuten over het bestuur van de vennootschap.

Kiest de BV ervoor om ook een dagelijks bestuur in haar statuten op te nemen, dan gelden grotendeels dezelfde aandachtspunten.

Zo bepalen de statuten:

 • Het aantal (dagelijks) bestuurders;
 • Hoe je ze zal benoemen;
 • Of de (dagelijks) bestuurders bevoegd zijn om de BV te vertegenwoordigen als college, alleen of gezamenlijk;
 • Hoe de bevoegdheden worden verdeeld tussen de verschillende organen.

Het standaardmodel dat je op dit platform terugvindt bevat nog geen regelingen voor dagelijks bestuur, aangezien dit eerder uitzonderlijk is in de meeste BV’s. Raadpleeg je notaris voor clausules op maat indien deze mogelijkheid je aanspreekt.

f) Voorwerp
In de statuten zal je ook moeten opnemen wat het voorwerp is van de BV.  Het voorwerp van de BV is voornamelijk een omschrijving van de activiteiten die de vennootschap wel of niet mag uitoefenen.

Via het platform kan je de gewenste activiteiten selecteren. Vind je iets niet terug of ben je niet zeker waar het onder te brengen, aarzel dan niet om je notaris te raadplegen voor advies.

g) Jaarvergadering
De statuten van de BV moeten ook informatie bevatten over de jaarlijkse algemene vergadering. Zo moet je vermelden wat de plaats, dag en uur is van de jaarvergadering. Daarnaast moet je ook bepalen in de statuten onder welke voorwaarden aandeelhouders kunnen worden toegelaten tot de algemene vergadering en wat de voorwaarden zijn voor de uitoefening van hun stemrecht.

Het standaardmodel dat je op dit platform terugvindt bevat de meest gangbare opties daarvoor. Raadpleeg je notaris voor clausules op maat indien je andere opties wil bespreken.

2. Facultatieve statutaire vermeldingen

Naast de wettelijk verplichte statutaire vermeldingen, zijn er ook een ruim aantal andere zaken die je facultatief kan regelen in de statuten zoals :

 • statutaire uitwerking van het voorkeurrecht;
 • de rechten en plichten van de vruchtgebruiker-aandeelhouder en de blote eigenaar-aandeelhouder;
 • de mogelijkheid voor een schriftelijke of elektronische algemene vergadering;
 • de overdracht van aandelen en overdrachtsbeperkingen;
 • de creatie van soorten aandelen met verschillende rechten;
 • de vergoeding van bestuurders;
 • complexe constructies op vlak van vertegenwoordiging en intern bestuur;
 • een regeling om inbrengen in nijverheid te omkaderen;
 • afspraken omtrent winstverdeling;
 • de regels voor de vrijwillige uittreding en gedwongen uitsluiting van aandeelhouders ten laste van het vennootschapsvermogen
 • ….

Een notaris kan je wegwijs maken omtrent die juridische mogelijkheden zodat de statuten zo veel mogelijk “op maat” zijn. De notaris kan je ook de verschillende juridische opties verder toelichten.

Taal

De oprichtingsakte en andere vennootschapsstukken van de BV worden opgesteld in één van de officiële talen van het taalgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.  Dit is belangrijk, want als je deze verplichting niet naleeft, kan dat leiden tot nietigheid van de akten.

Voor een vennootschap die wordt opgericht in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (de 19 gemeenten van Brussel), mogen de akten en stukken ofwel in het Nederlands, ofwel in het Frans opgemaakt worden of mogen zij in tweetalige vorm opgemaakt worden (bijv. in 2 kolommen).

Voor een vennootschap die wordt opgericht met zetel in het Nederlandstalig gebied, zelfs in een faciliteitengemeente, moeten alle akten en stukken verplicht in het Nederlands opgesteld worden.

Voor een vennootschap die wordt opgericht met zetel in het Franstalig gebied, moeten alle akten en stukken verplicht in het Frans opgesteld worden.

Voor een vennootschap die wordt opgericht met zetel in het Duitse taalgebied, moeten alle akten en stukken verplicht in het Duits opgesteld worden.

Identificatie van personen

Als je deelneemt aan de oprichting als oprichter of gewoon aandeelhouder, of aangeduid wordt als bestuurder, dan moet je geïdentificeerd worden in de akte.

Deze identificatie omvat je naam en voornamen, je geboorteplaats en –datum en je wettelijke woonplaats. Daarnaast wordt ook je uniek identificatienummer opgenomen, zijnde het Belgisch rijksregister nummer indien je daarover beschikt of anders je nummer in het bisregister van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Beschik je nog niet over dat nummer? Geen probleem, dan zal de notaris dat in de loop van de voorbereiding van de oprichtingen voor jou in orde brengen en je inschrijven in het bisregister.

Daarnaast moet u zich identificeren via de eIDAS van uw lidstaat.

Formaliteiten na oprichting

Na het ondertekenen van je oprichtingsakte, moet men nog een aantal formaliteiten vervullen vooraleer de BV haar activiteiten kan uitoefenen.

De notaris legt de oprichtingsakte en het uittreksel uit de oprichtingsakte neer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de BV is gelegen. Hij doet dit binnen de dertig dagen na de ondertekening van de akte. Binnen de tien dagen na de neerlegging gebeurt de bekendmaking van het uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Daarnaast moet de BV zich laten inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Via deze inschrijving is de overheid op de hoogte dat je vennootschap zich als onderneming zal begeven in het rechtsverkeer.

De tekst van de statuten zal ook afzonderlijk neergelegd worden in een openbaar raadpleegbare statutendatabank.

Daarin zal ook de statutaire regeling over de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders opgenomen worden en raadpleegbaar zijn.

Al deze formaliteiten worden vervuld door de notaris na de ondertekening van de oprichtingsakte en verlopen volledig elektronisch. Je hoeft hiervoor dus zelf niets te doen.

De BV zal daarnaast ook een btw-nummer moeten aanvragen. Deze aanvraag zal van de vennootschap zelf moeten uitgaan.

Bestuur

Bestuursvormen

Een BV kan worden bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die al dan niet een college vormen.

In principe is elke bestuurder van een BV bevoegd om individueel de bevoegdheden van het bestuursorgaan uit te oefenen, tenzij de statuten de bevoegdheid van elke bestuurder beperken of bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen.

In de BV zijn dus de volgende bestuursvormen mogelijk:

 • een enige bestuurder;
 • meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn;
 • meerdere bestuurders die samen een college vormen.

Je zal voor één van deze vormen moeten kiezen bij de opmaak van je statuten. Twijfel je wat voor jou het best geschikt is? Vraag hierover advies aan je notaris.

De bestuurders worden benoemd in de oprichtingsakte of in een later besluit van de algemene vergadering.

Het dagelijks bestuur van de BV kan door het bestuursorgaan worden opgedragen aan één of meer personen. Het dagelijks bestuur omvat beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap en beslissingen waarvoor het niet nodig is dat het bestuursorgaan tussenkomt, omdat ze van minder belang of zeer dringend zijn.

Voorwaarden

In principe kan de algemene vergadering iedere rechtsbekwame persoon benoemen als bestuurder. Er bestaan met andere woorden geen  wettelijke benoemingsvoorwaarden. De bestuurders kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn, aandeelhouder of niet, en ook hun nationaliteit is van geen belang. De statuten van de vennootschap in kwestie kunnen evenwel verder gaan en bepaalde benoemingsvoorwaarden vastleggen, op voorwaarde dat de algemene vergadering nog een keuzevrijheid behoudt wat de benoeming betreft.

Hoewel er een grote vrijheid bestaat met betrekking tot de benoeming van bestuurders, legt de wet in bepaalde gevallen toch beperkingen op. Dat is bijvoorbeeld zo voor vennootschappen die gereglementeerde activiteiten uitoefenen of voor genoteerde vennootschappen. Bovendien mogen bepaalde personen wegens hun functie niet benoemd worden als bestuurder, zoals openbare ambtenaren, magistraten, militairen,….

Een rechtspersoon die als bestuurder wordt benoemd, moet steeds een vaste vertegenwoordiger aanduiden. Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de bestuurder-rechtspersoon. Buiten het feit dat deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijke persoon moet zijn, gelden er ook hier geen bijzondere benoemingsvoorwaarden. Het is echter niet mogelijk om zowel in eigen naam als in hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger te zetelen in het bestuursorgaan.

Bevoegdheden

Het bestuursorgaan mag alle nuttige handelingen stellen om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan beperken en kunnen eventueel bepaalde bevoegdheden overdragen aan andere organen.

Elke bestuurder of het bestuursorgaan (in geval van een collegiaal bestuursorgaan), is bevoegd om de BV tegenover derden te vertegenwoordigen. De statuten kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen. Het dagelijks bestuur omvat beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap en beslissingen waarvoor het niet nodig is dat het bestuursorgaan tussenkomt, omdat ze van minder belang of zeer dringend zijn.

Bestuursverboden

In bepaalde gevallen kan de rechter een verbod opleggen om de functie van bestuurder uit te oefenen. Zo’n verbod kan worden opgelegd naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling, in het kader van een gerechtelijke ontbinding of in het kader van een faillissement. De overtreding van een bestuursverbod kan gesanctioneerd worden met een gevangenisstraf en een geldboete.

Beroepsverbod uit het strafrecht
De rechter kan aan een persoon die als dader of medeplichtige veroordeeld wordt voor bepaalde misdrijven, als bijkomende straf het verbod opleggen om gedurende een bepaalde periode een bestuursopdracht of een functie met de macht de vennootschap te verbinden, uit te oefenen. De rechter kan ook verbieden om een bestuursopdracht in een Belgische vestiging van en buitenlandse vennootschap uit te oefenen. Dit verbod kan zowel aan een natuurlijke persoon als aan een rechtspersoon worden opgelegd. De geviseerde misdrijven hebben onder meer te maken met valsheid in geschrifte, omkoping, afpersing, oplichting, overtreding van fiscale strafbepalingen. De volledige lijst van misdrijven is terug te vinden in art. 1 van het KB van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen. De duur van het strafrechtelijk beroepsverbod wordt bepaald door de rechter die het oplegt en mag niet minder dan 3 jaar of meer dan 10 jaar bedragen.

Daarnaast kan de strafrechter in geval van frauduleus faillissement of misbruik van vennootschapsgoederen het verbod opleggen om persoonlijk of via een tussenpersoon handel te drijven. Ook dit verbod mag niet minder dan 3 jaar en niet meer dan 10 jaar bedragen.

Indien een persoon in het buitenland veroordeeld werd voor één van bovenstaande misdrijven, kan de kamer van inbeschuldigingstelling alsnog het beroepsverbod uitspreken.

Beroepsverbod in het kader van gerechtelijke ontbinding
De ondernemingsrechtbank kan een bestuursverbod opleggen aan een bestuurder die weigert mee te werken aan de vereffening van een gerechtelijk ontbonden vennootschap. Bij sluiting van de vereffening kan in dat geval het verbod opgelegd worden om persoonlijk of via een tussenpersoon de functie van bestuurder uit te oefenen. Indien de ontbinding van de vennootschap in het buitenland werd uitgesproken, komt deze bevoegdheid toe aan de ondernemingsrechtbank van Brussel. De duur van dit bestuursverbod mag niet langer zijn dan 3 jaar.

Beroepsverbod uit het faillissementsrecht
Indien een onderneming failliet gaat en de rechter vaststelt dat een kennelijk grove fout van de gefailleerde heeft bijgedragen tot het faillissement, kan de rechtbank een verbod opleggen aan de gefailleerde om persoonlijk of via een tussenpersoon een onderneming uit te baten. Dit verbod kan ook worden opgelegd aan een bestuurder van een gefailleerde onderneming wiens ontslag niet één jaar voor de faillietverklaring werd bekendgemaakt, of aan de persoon die in werkelijkheid de onderneming bestuurde (zonder als bestuurder te zijn benoemd). Daarnaast kan ook het verbod worden opgelegd om enige opdracht uit te oefenen die de bevoegdheid inhoudt een rechtspersoon rechtsgeldig te verbinden. De rechtbank zal de duur van het verbod vastleggen, met een maximum van 10 jaar.

Indien het faillissement in het buitenland werd uitgesproken, is de insolventierechtbank van Brussel bevoegd voor het opleggen van een dergelijk verbod.

De rechtbank kan eveneens het verbod opleggen om de functie van bestuurder uit te oefenen aan bestuurders van een gefailleerde vennootschap die hun medewerking niet verlenen aan de curator. In dergelijk geval mag het opgelegd bestuursverbod niet langer duren dan 3 jaar.

Register
Het bestaan van een beroepsverbod wordt niet aangegeven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of een ander centraal register. De informatie hierover kan enkel in het Belgisch Staatsblad worden teruggevonden.

Online oprichtingsprocedure

Via dit platform kan je op afstand van begin tot einde de oprichting van je BV plannen. Je wordt begeleid in het volledige traject! Je kan op elk moment onderbreken en terugkomen naar het platform om de nodige bijkomende zaken in orde te brengen.

 • Alvorens je begint, moet je zeker nagaan of alle oprichters en aandeelhouders of, indien zij vertegenwoordigd zullen worden via volmacht, hun vertegenwoordigers beschikken over een erkend eIDAS-conform identificatiemiddel.
 • Als je nog geen notaris hebt, kan je er hier ook één zoeken en contacteren, die je dan met raad en daad verder bij zal staan, onder meer indien bepaalde zaken je niet duidelijk zijn of je vragen hebt rond de inhoud van de statuten. De notaris zal voor jou het ontwerp van oprichtingsakte met de ontwerpstatuten voorbereiden. Via het platform kan je ook kiezen voor een standaardmodel van oprichtingsakte en statuten, dat automatisch ingevuld wordt met de gegevens die je online invoert. Dit standaardmodel herneemt overal de wettelijke default opties. Daarnaast heb je echter op heel veel punten keuzevrijheid waar je dingen anders kan regelen in je statuten om beter te beantwoorden aan wat je wil. Aarzel dus zeker niet om dit met je notaris te bespreken en te kiezen voor statuten die meer op maat van jouw vennootschap gemaakt zijn.
 • In het kader van de online oprichting zal je ook de nodige personen moeten invoeren en hen de juiste rol toewijzen. Enerzijds zijn dit de rollen van oprichter (die de oprichtersaansprakelijkheid draagt), van aandeelhouder (die deze niet draagt) en van bestuurder en anderzijds is dit de rol van persoon die de oprichtingsakte zal tekenen, hetzij in eigen naam, hetzij als vertegenwoordiger van de oprichters/aandeelhouders op basis van een volmacht. Hier zullen alle betrokkenen een uniek identificatienummer moeten hebben van het Rijksregister of van het bisregister van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
  Beschik je nog niet over zo’n nummer? Geen probleem, ook dat zal de notaris dan in de loop van de voorbereiding van de oprichtingen voor jou in orde brengen en je inschrijven in het bisregister.
 • Je kan hier ook de nodige documenten opladen die je moet hebben voor een oprichting (bijvoorbeeld een financieel plan, een bankattest als bewijs van de storting van je inbreng in geld,…), maar je kan die natuurlijk ook rechtstreeks aan je notaris bezorgen op elke mogelijke manier.
 • Als alles klaar is, plan je een afspraak met de notaris voor de  ondertekening van de authentieke oprichtingsakte. Dit gaat gepaard met een videoconferentie waarop de notaris je de laatste uitleg geeft en je nog bijkomende vragen kan stellen en een ondertekening via een elektronische gekwalificeerde handtekening.
  Heb je geen compatibele elektronische handtekening, zoals de Belgische eID of itsme? Geen probleem, dan voorziet dit platform in een online procedure om dergelijk elektronisch handtekeningscertificaat voor jou aan te maken.
 • Na de ondertekening zal de notaris elektronisch alle formaliteiten afhandelen voor de openbaarmaking van de akte en de inschrijving van je vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Zo heb je binnen de kortste tijd je ondernemingsnummer en kan je hiermee je btw-nummer laten activeren en van start gaan.

Onderneming stopzetten

Je kan je vennootschap op drie manieren ontbinden:

 • door een ontbinding van rechtswege (bv. na het verstrijken van de duur van de vennootschap);
 • door een gerechtelijke beslissing;
 • op vrijwillige wijze door een beslissing van de aandeelhouders.

Tijdens de ontbinding verkoopt een vereffenaar de activa van de vennootschap om de schuldeisers uit te betalen met de opbrengst. Het saldo dat nog overblijft na uitbetaling van de schuldeisers, komt toe aan de aandeelhouders van de vennootschap. Door de afsluiting van de vereffening verliest de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid en houdt zij op te bestaan.

Een vrijwillige ontbinding kan ook op eenvoudige wijze plaatsvinden door de procedure van ontbinding en vereffening in één akte. Dit houdt in dat de aandeelhouders unaniem beslissen tot ontbinding op een ogenblik dat alle schulden al werden uitbetaald aan de schuldeisers. Er wordt geen vereffenaar aangewezen en de overgebleven activa komen na de ontbinding automatisch toe aan de aandeelhouders.

Daarnaast kan de ondernemingsrechtbank de vennootschap ook failliet verklaren. De rechtbank spreekt de faillietverklaring uit indien de vennootschap haar schulden niet meer kan betalen en geen krediet meer krijgt van haar schuldeisers.

Ook interessant

Tips voor de ondernemer

Je woning beschermen met een verklaring van onbeslagbaarheid

Als zelfstandige kan je je privévermogen op verschillende manieren beschermen tegen aanspraken van je professionele schuldeisers. En dat is nodig, want als je niet meer in staat bent om je beroepsschulden te betalen, kunnen je schuldeisers beslag leggen op je goederen. Dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor je gezin. Dankzij een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning kan je ervoor zorgen dat je professionele schuldeisers geen beslag leggen op je hoofdverblijfplaats. Zo’n verklaring laat je opstellen door de notaris. Meer info? In de rubriek “ondernemen” op Notaris.be vind je er alles over!

Tips voor de ondernemer

Je goederen en die van je partner beschermen met een huwelijkscontract.

Soms kan het voor ondernemers interessant zijn om voor een huwelijkscontract te kiezen met “scheiding van goederen”. Als je in het kader van je zelfstandige activiteit professionele schulden maakt, kan het immers nuttig zijn om de inkomsten gescheiden te houden. Professionele schuldeisers kunnen dan niet raken aan de inkomsten van je partner. Zo bouw je veiligheid in voor wanneer de zaken wat minder goed zouden gaan. Meer weten over het nut van een huwelijkscontract? Informeer je hier op Notaris.be!

Tips voor de ondernemer

Een bedrijf schenken

Elk gewest heeft een fiscale gunstregeling voor de ‘bedrijfsschenking’. In Vlaanderen en Brussel is zo’n schenking onder bepaalde voorwaarden onbelast. Een bedrijfsschenking is een schenking van een eenmanszaak of de aandelen van een vennootschap. In alle gewesten moet je ook een bepaalde periode na de schenking aan een reeks voorwaarden voldoen, als je het fiscaal voordeel wil behouden. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan de notaris. Meer informatie vind je op www.notaris.be

Zit je nog met andere vragen?

FAQ

Bekijk de meest gestelde vragen in de FAQ.

Naar de FAQ

Contact

Neem contact op met een notariskantoor

Contacteer een notariskantoor